Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (3.)

Dátum:

Odvetvím hospodárstva, v ktorom sa v roku 2014 vyskytlo 6,2% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike, je odvetvie zdravotníctva a sociálnej pomoci. V tomto odvetví bolo hlásených 23 chorôb z povolania. Ďalším odvetvím, v ktorom sa v roku 2014 vyskytlo 5,4% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike je odvetvie stavebníctva, pričom hlásených bolo 20 chorôb z povolania.

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (3.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Dokončenie z minulého čísla
Odvetvie zdravotníctva a sociálnej pomoci
Zdravotníctvo má svoju špecifickú problematiku. Zdravotnícki pracovníci sú pri práci vystavení celej rade zdraviu škodlivých faktorov, z ktorých najvýznamnejšími sú biologické faktory (baktérie, vírusy, huby - plesne, parazity), chemické faktory, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie (elektromagnetické žiarenie, lasery, ultrafialové žiarenie), hluk, vibrácie, fyzická záťaž (pri dvíhaní a prenášaní pacientov a bremien), psychická pracovná záťaž.
Biologickým faktorom sú zdravotnícki pracovníci exponovaní najmä pri ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov, pri manipulácii s infekčným biologickým materiálom, ale aj pri práci v klinických, diagnostických a mikrobiologických laboratóriách. Jedným z dôvodov ich významnej expozície biologickým faktorom je, že často prichádzajú do kontaktu s krvou alebo inými potenciálne infekčnými telesnými tekutinami pacientov. Preto je dôležité predchádzať poraneniam zdravotníckych pracovníkov, ktoré sú spôsobované ostrými predmetmi vrátane injekčných ihiel a zabezpečovať ich účinnú ochranu pred poranením a infekciou. Ostrými predmetmi sú najmä injekčné ihly, kanyly, infúzne sety, skalpely, odberové lancety a ďalšie zdravotnícke nástroje, ktorými sa dá pri vykonávaní špecifických zdravotníckych činností pichnúť, porezať, spôsobiť poranenie alebo infekciu.
V prípade použitia ostrého predmetu na zdravotnícky úkon môže dôjsť pri poranení zdravotníckeho pracovníka ku priamemu kontaktu s krvou pacienta, ktorá je alebo môže byť kontaminovaná vírusmi, baktériami, alebo inými biologickými faktormi. Z možných súvisiacich nákaz pri poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi predstavuje závažné riziko najmä nákaza vírusom hepatitídy typu B (HBV) a hepatitídy typu C (HCV), ale aj nákaza vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Častým dôvodom poranenia ostrými predmetmi v zdravotníctve je nasadzovanie krytu na použité injekčné ihly. Z tohto dôvodu je takáto činnosť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov striktne zakázaná. Poranenie ostrými predmetmi pri vykonávaní zdravotníckych činností je pracovným úrazom.
Medzi osoby ohrozené poranením ostrým kontaminovaným predmetom v zdravotníctve nepatria iba zdravotnícki pracovníci. Riziko poranenia existuje aj u študentov, stážistov a u mnohých iných pracovníkov, napr. u pomocných pracovníkov, ako sú upratovači a odstraňovači odpadu a ďalší subdodávatelia niektorých prác v zdravotníctve.
Chemickým faktorom sú vystavení lekári, sestry aj pomocný zdravotnícky personál. Sú to najmä chemikálie používané v laboratóriách, inhalačné alebo lokálne anestetiká, lieky (napr. cytostatiká, antibiotiká), dezinfekčné prostriedky (napr. Persteril), prostriedky na sterilizáciu (napr. etylénoxid). Významné riziko predstavujú cytostatiká používané pri liečbe pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorých spotreba sa za ostatné roky zvyšuje. Najväčšie riziko predstavujú cytostatiká, ktoré majú mutagénne, teratogénne alebo karcinogénne účinky. K významnej expozícii aerosólom cytostatík dochádza najmä u sestier pri príprave roztokov pre injekčnú aplikáciu a počas ich aplikácie pacientovi.
Veľa chemických látok používaných v zdravotníctve pôsobí ako alergény (napr. niektoré lieky - antibiotiká, očkovacie látky, chlórové preparáty používané na dezinfekciu). Karcinogénne alebo mutagénne účinky majú aj niektoré sterilizačné prípravky - etylénoxid a anestetiká - halotan.
Zdrojom expozície zdravotníckych pracovníkov ionizujúcemu žiareniu sú lekárske diagnostické a terapeutické postupy najmä na röntgenových pracoviskách, na pracoviskách nukleárnej medicíny a na onkologických pracoviskách. Veľmi významnou z hľadiska ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov je radiačná ochrana, ktorá zahŕňa ochranu časom, vzdialenosťou, tienením a striktné používanie osobnej dozimetrie.
Zdravotnícki pracovníci môžu byť exponovaní aj neionizujúcemu žiareniu, ktorého zdrojom sú najmä lekárske prístroje. Napr. zdrojom elektromagnetického žiarenia sú diagnostické prístroje magnetickej rezonancie alebo terapeutické prístroje na rehabilitačných oddeleniach. Súčasťou lekárskych prístrojov sú lasery, ktoré slúžia napr. na rezanie tkanív a koaguláciu v chirurgii, stomatológii, dermatológii a oftalmológii. Ultrafialové žiarenie sa využíva pri niektorých liečebných postupoch v dermatológii. Zdrojom ultrafialového žiarenia na zdravotníckych pracoviskách sú aj baktericidné xenónové a ortuťové UV výbojky, ktoré sa používajú na priestorovú dezinfekciu miestností.
Hluk sa v pracovnom prostredí v zdravotníctve vyskytuje väčšinou ako obťažujúci faktor, napr. na stomatologických pracoviskách pri práci s vysokoobrátkovými zubnými vŕtačkami. U zubných lekárov pri vŕtaní zubov, ale aj u zubných technikov pri opracovávaní zubných náhrad, okrem expozície hluku dochádza aj k lokálnemu prenosu vibrácií na ruky.
Fyzická záťaž v zdravotníctve sa týka hlavne zdravotníckych pracovníkov na lôžkových oddeleniach (sestier, ošetrovateliek) a spôsobuje ju najmä manipulácia s pacientom v rámci liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Najväčšia je na oddeleniach s imobilnými pacientmi. Z hľadiska fyzickej záťaže sú špecifi cké zdravotnícke zariadenia pre dlhodobo chorých a špecializované rehabilitačné ústavy pre imobilných alebo čiastočne imobilných pacientov. K zvýšenej fyzickej záťaži ošetrujúceho zdravotníckeho personálu prispieva aj nedostatok vhodných mechanických pomôcok na manipuláciu s pacientmi.
Významným faktorom práce zdravotníckych pracovníkov je psychická záťaž. Vyplýva najmä zo zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov za zdravie a život pacienta, z rozhodovania lekára o spôsobe liečby, u sestier je to najmä zodpovednosť za dodržiavanie konkrétnych liečebných a diagnostických procesov. Nezanedbateľné je aj pôsobenie ľudského utrpenia a bolesti na zdravotníckych pracovníkov,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.