Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Zo zdrojov NIP, EU-OSHA a Eurofound pripravil Ladislav Kerekeš, Národné kontaktné miesto EU-OSHA

Viac ako 4-tisíc ľudí umiera každoročne v rámci Európskej únie na následky zranení pri práci a viac ako tri milióny zamestnancov utrpia pri práci vážny pracovný úraz. Aj preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje vždy v 43. kalendárnom týždni roka Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu, pričom v rámci tohto týždňa sa uskutočnili vo všetkých európskych krajinách stovky rôznych akcií zameraných na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V tomto roku sa Európsky týždeň BOZP konal v dňoch od 25. do 29. októbra. K európskemu týždňu sa už tradične hlási aj sústava inšpekcie práce. Počas celého týždňa boli aj na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce, podobne ako v minulých rokoch, zorganizovali vo svojich krajoch rôzne besedy a semináre a vo zvýšenej miere sa venovali aj poskytovaniu bezplatného poradenstva.
Zoznam aktivít je zverejnený na webovom sídle Národného inšpektorátu práce www.nip.sk, resp. v časti "najnovšie príspevky" na stránkach jednotlivých krajských inšpektorátov práce. Okrem toho však inšpektoráty práce realizujú rôzne semináre a stretnutia s cieľom šíriť osvetu v otázkach BOZP a ochrany práce aj počas celého roka. Inšpektori práce takto reagujú na najčastejšie otázky zo strany zamestnancov i zamestnávateľov, čo sa ukázalo ako zvlášť dôležité aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šírením ochorenia ­COVID-19 a opatrení na zastavenie pandémie.
Národný inšpektorát práce v rámci Európskeho týždňa BOZP takisto zorganizoval online vzdelávacie podujatie pre odborníkov z oblasti BOZP na tému aktuálnej kampane Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA)
"Zdravé pracoviská ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ"
. Webinár na tému poškodení podpornopohybovej sústavy a ergonómie na pracovisku sa konal 26. októbra 2021 a zúčastnilo sa na ňom viac ako 70 odborníkov z oblasti BOZP, verejného zdravotníctva, výskumu a praxe z celého Slovenska.
Národný inšpektorát práce taktiež zorganizoval v dňoch 27. až 28. októbra 2021 workshop pre zástupcov oprávnených právnických osôb (OPO), ktoré overujú bezpečnosť technických zariadení a vydávajú dokumenty o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností pre pracovníkov aj spoločnosti. Cieľom tohto stretnutia bolo zjednotiť stanoviská a postupy inšpekcie práce a oprávnených právnických osôb pri činnostiach upravujúcich overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a prispieť k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na slovenských pracoviskách.
Projekt OSHVET: začlenenie problematiky BOZP do odbornej prípravy
Vytvoriť si povedomie o význame BOZP hneď na počiatku kariéry je pre udržateľný pracovný život veľmi dôležité. Agentúra EU-OSHA v novom oddiele svojej webstránky vysvetľuje, čo robí na propagáciu BOZP medzi učiteľmi a študentmi zapojenými do odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom
projektu OSHVET
je osloviť odborné školy z celej Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a pristupujúcich krajín a poskytnúť im praktické informácie a zdroje a usporiadať pre nich rôzne činnosti a podujatia.
Projekt OSHVET agentúry ­EU-OSHA sa zameriava na
šírenie informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
(BOZP, po angl. OSH) medzi učiteľmi a študentmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP, po angl. VET) a na poskytovanie praktických informácií a zdrojov na regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej EÚ, EZVO a pristupujúcich krajinách.
Odovzdávanie posolstva: celoeurópski partneri a národní zástupcovia
Cieľom projektu je vybudovať rozsiahlu sieť s využitím existujúcich sietí národných koordinačných stredísk agentúry EU-OSHA a európskych partnerských organizácií - Európskeho združenia inštitútov odbornej prípravy (EVBB) a Európskeho fóra technického a odborného vzdelávania a prípravy (EfVET). Pre každú krajinu združenie EVBB a fórum EfVET vymenovali
zástupcu projektu OSHVET
, ktorý zodpovedá za koordináciu a propagáciu činností projektu v rámci svojich sietí kontaktov a vnútroštátnych stredísk odborného vzdelávania a ktorého podporuje príslušné národné koordinačné stredisko.
Zástupcovia projektu OSHVET sa za vykonávanie týchto činností zodpovedajú aj agentúre EU-OSHA. Po úspechu pilotnej fázy projektu v šiestich krajinách (Belgicku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku) sa projekt rozšíril aj o ďalšie krajiny.
Vnútroštátne iniciatívy v rámci projektu OSHVET
Podporu pre činnosti v rámc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.