Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Seminár EU-OSHA v Banskej Bystrici
Druhý tohoročný seminár, na ktorom sa zúčastnilo spolu 50 účastníkov (prevažne bezpečnostní technici) z banskobystrického kraja, sa konal 13. júna v Banskej Bystrici. Účastníci dostali informácie nielen o kampani EU-OSHA a jej aktivitách, ale aj aktuálne informácie o vysielaní zamestnancov a s tým súvisiacimi povinnosťami zamestnancov, požiadavkách na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení a informácie z oblasti preventívneho pracovného lekárstva.
Tie sa týkali aj pripravovanej novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Pozitívne bola účastníkmi prijatá prezentácia spoločnosti Timan s. r. o. o inovatívnom a objektívnom prístupe k meraniu stresovej záťaže na pracovisku a praktické nástroje na zlepšenie ľudského správania na pracovisku, vrátane video prezentácií o aktivitách, ktoré prezentoval zástupca Slovenských elektrární a.s., 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce. Zástupkyňa Regionálneho poradensko-informačného centra Prešov, člena Európskej siete podnikov (EEN) a ambasádorka EU-OSHA na Slovensku, Ing. Mária Radvanská, informovala o obsahu informačných a poradenských služieb, aktivitách, ktoré poskytuje EEN podnikateľom na Slovensku a webových stránkach, na ktorých možno nájsť informačné materiály, publikácie a získať užitočné informácie o podujatiach v zahraničí, vyhľadať výzvy na podávanie projektov a pod.
Ďalšie semináre sú plánované na jeseň v Trenčíne a v Prešove. Program plánovaných bezplatných seminárov sa zverejňuje približne s mesačným predstihom na webovej stránke Národného inšpektorátu práce (ďalej "NIP") www.ip.gov.sk, na ktorej sa možno dozvedieť o organizácii EU-OSHA, ako aj získať informácie o zhodnotení už uskutočnených aktivít.
Elektronické nástroje kampaní EU-OSHA
Elektronický sprievodca Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorý bol spracovaný s cieľom pomôcť propagácii súčasnej kampane, je k dispozícii na webovej stránke EU-OSHA, poskytuje informácie a podporu pre riadenie BOZP v kontexte starnúcej pracovnej sily. Jeho úlohou je zvýšiť informovanosť v súvislosti so starnutím pracovnej sily, procesom starnutia a jeho dôsledkami na pracoviskách zamestnávateľov a poskytnutie praktického usmernenia o tom, ako tieto problémy a výzvy riešiť.
Obsahuje informácie o riadení otázok týkajúcich sa veku, hodnotení rizík podľa veku zamestnancov pri súčasnom zohľadnení rodového hľadiska, podpore ochrany zdravia na pracovisku a iných relevantných témach pre zamestnávateľov, odborníkov v oblasti BOZP, pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a zamestnancov. Obsahuje aj prípadové štúdie a glosár s vysvetlením niektorých často používaných pojmov.
Ďalším praktickým nástrojom je elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík, dostupné ako predchádzajúci sprievodca kampane aj v národných verziách. Poskytuje informácie o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách, s cieľom prispieť k lepšej informovanosti a riadeniu stresu a psychosociálnych rizík na pracovisku. Ide o jednoduché vysvetlenia týkajúce sa pojmov pracovný stres a psychosociálne riziká, ich vplyvy na podniky a zamestnancov a praktické príklady týkajúce sa spôsobov predchádzania týmto rizikám. Na webovej stránke EU-OSHA sú tiež odkazy na vnútroštátne právne predpisy.
Eurofond - sociálna mobilita v EÚ
V apríli toho roku zverejnila Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ďalej "Eurofound") správu, v ktorej opisuje modely medzigeneračnej sociálnej mobility vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. V zmysle stratégie Európa 2020 sa sociálna mobilita sleduje v zásade z hľadiska rovnakých príležitostí, s cieľom zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých v priebehu celého ich života. Európsk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.