Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Prezentácia aktivít EU-OSHA na konferencii Chémia 2016
Bezpečnosť na pracovisku ako súčasť programu EU-OSHA bola 20. septembra toho roku prezentovaná na 11-tej konferencii "Chémia 2016" v Liptovskom Jáne, ktorú pre členov usporiadal Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ďalej "zväz").
Prezentáciu EU-OSHA na tejto odbornej konferencii iniciovala Ing. Silvia Surová, ktorá zastupuje záujmy slovenských zamestnávateľov ako riadne nominovaná členka Riadiaceho výboru EU-OSHA. Na konferencii odzneli viaceré prednášky, týkajúce sa bezpečnosti na pracoviskách v súvislosti s ochranou zamestnancov pred rizikami z vystavenia účinkom chemických látok pri práci, príklady praktických skúsenosti z praxe chemických podnikov, požiadavky na uplatňovanie zákona o závažných priemyselných haváriách a zákona o odpadoch, výsledky projektov, z ktorých viaceré boli zamerané na malé a stredné podniky. Práve tieto podniky sú dlhodobo v centre pozornosti EU-OSHA, a to vzhľadom na potrebu pomáhať práve tým, ktorí najviac potrebujú poradenstvo a osvetu. Úzka spolupráca so zväzom a bližšie oboznámenie jeho členov s činnosťou EU-OSHA je jedným z prvých krokov národného kontaktného miesta v príprave na ďalšiu kampaň EU-OSHA, ktorá bude v rokoch 2018 - 2019 zameraná na chemické látky.
Propagácia kampane "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie" prostredníctvom sociálnych sietí
EU-OSHA zhodnotila doterajšie mediálne výstupy kampane. Od 15. augusta do 15. septembra 2016 bolo 80 916 návštev webových lokalít propagujúcich súčasnú kampaň, pričom priemerná doba trvania jednej návštevy bola 5 minút a 8 sekúnd. Zo sociálnych médií bol najviac navštevovaný Facebook (už od oficiálneho začiatku kampane v apríli toho roku, kedy mala kampaň na Facebooku 1 429 priaznivcov), pričom ich mesačný nárast sa pohybuje od 300 do 450 priaznivcov. Najviac návštev zaznamenal kreslený film Napo.
Kampaň je intenzívne propagovaná aj na ďalších sociálnych sieťach, akými sú Twitter a Linkedln. Tieto médiá bude EU-OSHA podporovať aj naďalej, ako moderný a rýchly zdroj výmeny informácií a komunikácie. Cieľom je, aby boli vo väčšej miere podchytení mladí ľudia.
Víťaz národného kola súťaže "Dobrá prax" vystúpi na zasadnutí SLIC
Jedným z bodov programu zasadnutia Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (ďalej "SLIC"), organizovaného v Hornom Smokovci v novembri tohto roku v rámci slovenského predsedníctva EÚ, bude prezentácia víťaza národného kola súťaže v zbere príkladov tzv. dobrej praxe, ktorú vždy počas prvého roka kampane vyhlasuje EU-OSHA.
Cieľom súťaže je identifikovať a šíriť postupy dobrej praxe v oblasti riadenia BOZP a poukázať na prínosy dodržiavania osvedčených postupov v oblasti BOZP. Vzhľadom na tému aktuálnej kampane "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie", bude víťaz národného kola prezentovať našim a zahraničným účastníkom stretnutia SLIC príklad správneho manažmentu, propagujúceho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.