Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Čo prinášajú zmeny vyhlášky č. 398/2009 Z.z.?

Dátum:

Vyhláška č. 398/2013 Z.z. z 19. novembra 2013 - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z. (ďalej len "vyhláška"), nadobudne účinnosť od 1.1.2014. Návrh tejto vyhlášky, ktorý mení a dopĺňa vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 486 zo 6. júla 2011 k návrhu politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR a zákona č. 154/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo prinášajú zmeny vyhlášky č. 398/2009 Z.z.?
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Najdôležitejšie zmeny a doplnenia vo vyhláške č. 398/2013 Z.z.
Pojem - chemická zmes
V § 3 písm. i) sa upravil pojem - chemická zmes v súlade s terminológiou používanou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú.v. EÚ L 353, 31.12.2008). Zmena poznámky pod čiarou je v súlade so zrušením zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Miestny prevádzkový predpis
Text § 8 písm. c) po úprave znie: "vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky"
.
To znamená, že zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (prevádzkovateľ) zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a vydaju miestny prevádzkový predpis v prípade, ak nemajú technickú dokumentáciu zohľadňujúcu skutočné prevádzkové podmienky. Ak takú dokumentáciu majú, miestny prevádzkový predpis nevydávajú.
Zmena ustanovenia súvisí so splnením úlohy tykajúcej sa zníženia administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike uvedených v prílohe č. 1 k uzneseniu č. 486/2011.
Revízia a kontrola elektrického ručného náradia počas používania a elektrického spotrebiča počas používania Podľa § 9 ods. 1 nových písm. d) a e) stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje aj:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.