Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Čo prinášajú zmeny zákona o BOZP?

Dátum:

Zákonom č. 154/2013 Z.z., ktorý je účinný od 1.9.2007 bol novelizovaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov o BOZP v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon"). Zmeny v zákone boli nevyhnutné na základe skúseností s uplatňovaním požiadaviek zákona v praxi.

Čo prinášajú zmeny zákona o BOZP?
Ing.
Daniela
Gecelovská
PhD.,
Národný inšpektorát práce, Košice
V § 5 zákona
bola spresnená povinnosť zamestnávateľa pri aplikovaní všeobecných zásad prevencie.
Zamestnávateľ musí pri prijímaní opatrení zohľadňovať uvedené zásady prevencie a prijímať opatrenia s prioritou uvedenou v tomto paragrafe. Je povinný vykonávať tieto opatrenia riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel. Nesmú byť prijímané len formálne, často len s úmyslom predísť problémom v prípade kontroly zo strany inšpekcie práce. Opatrenia musia plniť svoj účel a musia byť zamestnancom prístupné, čo sa vťahuje aj na riadiace akty (vnútorné predpisy alebo pokyny zamestnávateľa). Podľa skúseností inšpekcie práce, niektorí zamestnávatelia začnú plniť svoje povinnosti až potom, keď sa na ich pracovisku stane pracovný úraz. Často opatrenia obmedzujú len na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a neaplikujú pravidlo, že kolektívne opatrenia majú prednosť pred individuálnymi opatreniami.
V § 6 ods. 3 zákona
bola znova zavedená povinnosť zamestnávateľa týkajúca sa jeho vnútorných riadiacich aktov.
Zamestnávateľ musí mať vypracovaný aj
vnútorný predpis, týkajúci sa pitného režimu zamestnancov.
Vypracuje ho na základe hodnotenia rizík. Zohľadňuje pritom požiadavky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Povinnosť poskytovať zamestnancom nápoje (studené, prípadne teplé) sa nevzťahuje len na horúce letné dni, ale aj na charakter práce zamestnanca a na konkrétne podmienky na pracovisku. Príkladom je práca pri vysokej peci, práca v chladiacich miestnostiach, práca vonku a pod., kde je zamestnanec vystavený nadmerne vysokým, respektíve nízkym teplotám.
V § 7
bol upravený spôsob oboznamovania a informovania zamestnancov.
Zamestnávateľ môže vykonať toto oboznamovanie buď osobne, prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie dodávateľsky, tak fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude vykonávať toto oboznamovanie musí mať oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Obsah a po novom aj spôsob oboznamovania závisia od konkrétnych podmienok na pracovisku a od charakteru práce, ktorú zamestnanec vykonáva, respektíve bude vykonávať.
V tomto ustanovení je zdôraznené, že oboznamovaním zamestnancov nie je dotknutá povinnosť absolvovať aktualizačnú prípravu. Základný rozdiel medzi neabsolvovaním oboznamovania a informovania zamestnancov, kedy ide o porušenie povinnosti zamestnávateľa a neabsolvovaním aktualizačnej prípravy je v tom, že v prípade keď osoba s odbornou spôsobilosťou neabsolvuje aktualizačnú prípravu, jej doklad o odbornej spôsobilosti stráca platnosť aj napriek tomu, že bol vydaný na neurčitý čas.
Absolvovať aktualizačnú prípravu treba do 5 rokov od dátumu vydania dokladu o odbornej spôsobilosti alebo do 5 rokov od poslednej aktualizačnej prípravy. Pozor! Rozhodujúci je presný dátum.
V § 11
boli upravené podmienky, za ktorých je potrebné pre zamestnancov zabezpečiť rekondičný pobyt a bola upravená aj periodicita rekondičných pobytov.
Zamestnávateľ, na ktorého pracoviskách pracujú zamestnanci zaradení do tretej kategórie, majú nárok na rekondičné pobyty počas najmenej piatich rokov (namiesto šiestich) a tí, ktorí pracujú v štvrtej kategórií počas najmenej štyroch rokov (namiesto piatich). Bola vypustená povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom rekondičné pobyty v prípade, že pracujú na pracoviskách s nadmerným hlukom. Dôvodom bolo vyjadrenie lekárov, že poškodený sluch sa nedá liečiť rekondičným pobytom, a tak účasť zamestnancov na rekondično
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.