Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Doklady o odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP a postup ich uznávania

Dátum:

Vzhľadom na praktické skúsenosti Národného inšpektorátu práce je potrebné vypracovať prehľad požiadaviek na preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebných na výkon činností, ktoré sú vyžadované na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach. Doklady o odbornej spôsobilosti sa vydávajú len na činnosti súvisiace s obsluhou, s opravou alebo s vykonávaním odborných prehliadok a skúšok.

Doklady o odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP a postup ich uznávania
Ing.
Daniela
Gecelovská
PhD.,
Národný inšpektorát práce, Košice
V zmysle § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 124/2006 Z.z.") je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce aj so zreteľom na ich odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, na ktoré nemajú kvalifi kačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. môže zamestnávateľ dohodnúť výkon práce s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, len ak mu táto fyzická osoba príslušným dokladom preukáže odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Prehľad týchto dokladov o odbornej spôsobilosti bude užitočný pri plnení vyššie uvedených povinností. Bude dôležitou informáciou aj vzhľadom na požiadavky týkajúce sa uznávania odbornej spôsobilosti na základe dokladov vydaných v inom členskom štáte EÚ.
Doklady o odbornej spôsobilosti, ktoré sú na Slovensku regulované a ktoré Národný inšpektorát práce uznáva v prípade, že tento doklad získala fyzická osoba v inom členskom štáte EÚ, je rozdelený do skupín na základe toho, kto je oprávnený tieto doklady vydávať.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.