Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Elektromagnetické pole so sieťovou frekvenciou a ochrana zdravia zamestnancov

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Pri kontrole procesu výroby elektrickej energie alebo pri obhliadke zariadení na diaľkový prenos elektrickej energie sú zamestnanci vystavení pôsobeniu nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa so sieťovou frekvenciou 50 Hz. Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu do roku 2016 platilo nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. [1] a od roku 2016 platí nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. [2].

Vonkajšie elektromagnetické pole so sieťovou frekvenciou 50 Hz patrí do skupiny nízkofrekvenčných polí s
extrémne nízkou frekvenciou
(
Extremely Low Frequency
- ELF). Pri interakcii elektromagnetických polí ELF s ľudským organizmom sa indukuje časovo premenný elektrický náboj na povrchu exponovaného zamestnanca, ktorého tok vyvoláva vo vnútri telesných tkanív
striedavé vnútorné indukované elektrické pole
(
Ei
) a vnútorný indukovaný elektrický prúd.
V dôsledku vystavenia ľudského tela vonkajšiemu elektromagnetickému poľu ELF je rozloženie nábojov na povrchu tela nejednotné. Vo väčšine prípadov ide o vertikálnu orientáciu vnútorných indukovaných prúdov. Pri prekročení prahovej hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa (
Ei
) dochádza k
elektrickej stimulácii
nervov, svalov alebo zmyslových orgánov.
Elektrická stimulácia vplyvom elektromagnetických polí ELF patrí medzi
netepelné účinky
a môže mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnancov, a v prípade stimulácie zmyslových orgánov sa môžu vyvolať aj prechodné symptómy, ako sú závrate alebo klamlivé zrakové vnemy [3].
Elektromagnetické pole pri nízkych frekvenciách pozostáva z časovo premenných polí - elektrického poľa a magnetického poľa, ktoré sú navzájom nezávislé, a preto sa posudzujú nezávisle. Elektrické pole charakterizuje fyzikálna veličina -
intenzita elektrického poľa
(
E
) a magnetické pole charakterizuje fyzikálna veličina -
magnetická indukcia
(
B
).
Na ochranu zdravia zamestnancov pred netepelnými účinkami elektromagnetických polí ELF sú v
nariadení vlády SR č. 209/2016 Z.z.
[2] ustanovené
limitné hodnoty
biofyzikálnej veličiny (vo vnútri tela) -
intenzity vnútorného indukovaného elektrického poľa
(
Ei
), ktorú nie je možné priamo merať.
Pre vonkajšie elektromagnetické polia do frekvencie 400 Hz, limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa (
Ei
) sú ustanovené pre
zmyslové účinky
a pre
zdravotné účinky,
a platia pre
krátkodobú
expozíciu.
Na účely posúdenie dodržania limitných hodnôt intenzity vnútorného elektrického poľa (
Ei
) a na zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov sú v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z.z. [2] ustanovené
akčné (dolné a horné) hodnoty
fyzikálnych veličín - intenzity elektrického poľa (
E
) a magnetickej indukcie (
B
), ktoré sa zisťujú priamym meraním a posudzujú sa nezávisle.
Zdroje elektromagnetických polí ELF a ich účinky
Zdrojom elektromagnetických polí ELF je technologický proces výroby elektrickej energie, ako aj prevádzka zariadení na diaľkový prenos elektrickej energie (elektrické rozvodné stanice a vonkajšie vysokonapäťové elektrické vedenia s napätím 110 kV, 220 kV a 400 kV).
Prenos a distribúcia elektrickej energie striedavým prúdom o frekvencii 50 Hz vytvára vonkajšie elektrické pole ELF a magnetické pole ELF. S prihliadnutím na vlastností týchto polí, ich netepelné účinky sa členia na účinky elektrických polí a na účinky magnetických polí.
Vonkajšie elektrické a magnetické pole ELF indukujú elektrické polia v ľudskom tele. Nižšie hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa (
Ei
) v ľudskom tele spôsobujú predovšetkým vnemové alebo zmyslové účinky a vyššie hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa (
Ei
) spôsobujú závažnejšie zdravotné účinky.
Interakcia elektrických a magnetických polí ELF s ľudským organizmom (telesnými tkanivami) výrazne závisí od
frekvencie
týchto polí, t.j. ich netepelné účinky sa menia v závislosti od ich frekvencie [4].
1. Elektrické polia ELF
Vonkajšie elektrické polia ELF môžu vytvárať vnútorné (indukované) elektrické polia v telesných tkanivách. Povrch tela však poskytuje vysoký stupeň tienenia a dôsledkom tienenia je, že intenzita vnútorného (indukovaného) elektrického poľa (
Ei
) má oveľa menšiu hodnotu ako intenzita vonkajšieho elektrického poľa (
E
) a preto nedochádza k škodlivým účinkom na zdravie.
Ak však zamestnanec stojí v blízkosti zdroja vonkajšieho elektrického poľa ELF (pod VNN vedením
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.