Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Expozícia karcinogénom a rakovina súvisiaca s prácou

Dátum:

Rakovinou z povolania predstavuje problém a v dôsledku expozície pracovníkov karcinogénom sa odhaduje, že tomu bude tak aj v budúcnosti. Prevencia chorôb súvisiacich s prácou je preto, ako jedna z troch hlavných výziev, vymedzená aj v novom strategickom rámci EÚ v oblasti BOZP na obdobie rokov 2014 - 2020. Dôraz sa kladie na náklady, ktoré v súvislosti s rakovinou z povolania zaťažujú zamestnancov, spoločnosti a systémy sociálneho zabezpečenia a zdôrazňuje sa význam predvídania potenciálnych negatívnych vplyvov nových technológií na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V stratégii sa poukazuje aj na vplyv zmien v organizácii práce z hľadiska fyzického a duševného zdravia a je v nej výzva k tomu, aby sa osobitná pozornosť venovala súvisiacim rizikám, ktorým čelia ženy, napr. určité typy rakoviny v dôsledku charakteru niektorých pracovných miest v ktorých majú nadmerné zastúpenie.

Expozícia karcinogénom a rakovina súvisiaca s prácou
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA, Košice
Rizikové faktory
Chemické látky a žiarenie predstavujú známe príčiny vzniku rakoviny z povolania. Preskúmané bolo iba pomerne malé množstvo expozícií chemickým látkam, ktoré môžu spôsobovať rakovinu, a treba vynaložiť ešte veľa úsilia, pokiaľ ide o skúmanie ďalších rizík, ako napr. fyzikálne, farmaceutické a biologické faktory.
Práca na zmeny, pri ktorej je narušený cirkadiánny rytmus a sedavý spôsob života práce boli nedávno identifikované ako možné faktory, ktoré môžu prispieť k rozvoju rakoviny súvisiacej s prácou. Narastá počet dôkazov, že s rizikami rakoviny by sa mohlo spájať špecifické neionizujúce žiarenie. Pracovný stres môže tiež nepriamo viesť k vzniku rakoviny, keďže na jeho zvládnutie môžu pracovníci používať rôzne eliminátory, ako napr. fajčenie, pitie alkoholu, užívanie liekov alebo nadmerná a nevyvážená strava. V správe zverejnenej agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia v Bilbao sa rozoberajú aj vznikajúce riziká, ktoré predstavujú nanomateriály, napr. uhlíkové nanorúrky a zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém.
Faktory a pracovné podmienky, ktoré môžu spôsobovať rakovinu, vedci a vedecké pracovné skupiny môžu klasifikovať ako karcinogénne, avšak poznatky vyplývajúce z výskumu musia byť premietnuté do preventívnych opatrení a právnych požiadaviek, čo môže byť veľmi pomalý proces. Na pracovnej expozícii sa zriedka podieľa iba jeden faktor, skôr ide o kombináciu faktorov, čo si samozrejme vyžaduje väčšiu pozornosť.
Súčasné poznatky o vzťahu medzi pracovnými expozíciami a rakovinou nie sú ani zďaleka úplné. Len malé množstvo individuálnych faktorov je definovaných ako karcinogény v pracovnom prostredí. V prípade mnohých ďalších nie sú k dispozícii konečné dôkazy založené na účinkoch na pracovníkov, ktorí im boli vystavení. V mnohých prípadoch však existuje značné množstvo dôkazov o zvýšených rizikách spojených s konkrétnymi odvetviami a povolaniami, aj keď sa často nedajú identifikovať žiadne konkrétne súvislosti.
Tab. č. 1: Prehľad karcinogénnych faktorov relevantných pre oblasť BOZP
 I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Skupina       I Príklad                                  I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Chemické látky                                          I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Plyny        I vinylchlorid, formaldehyd                         I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Prchavé kvapaliny  I trichlóretylén, tetrachlóretylén, metylchlorid, styrén, benzén, xylén   I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Neprchavé kvapaliny I kovoobrábacie kvapaliny, minerálne oleje, farby na vlasy         I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Tuhé látky, prach  I oxid kremičitý, prach z dreva, mastenec obsahujúci azbestové vlákna    I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Skupina       I Príklad                                  I I----------------------I---------------------------------------------------------------------------I I Tuhé látky, vlákna  I azbest, vyrobené minerálne vlákna, napr. keramické vlákna         I I----------------------I------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.