Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Farby, značky a signály na pracovisku (1.)

Dátum:

Kvalitu pracovného prostredia, bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu možno na pracovisku docieliť aj používaním farieb, signálov a značiek. Ich používanie je istým spôsobom prevenciou, ktorá prispieva k rozvoju pracovného prostredia, pracovných podmienok a k znižovaniu úrazovosti. Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce je potrebné a účelné používať bezpečnostné a zdravotné označenie pracoviska.

Farby, značky a signály na pracovisku (1.)
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Zamestnávateľ je povinný podľa § 13 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov: Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov, zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je v tomto prípade nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
Povinnosťou zamestnávateľa je podľa nariadenia vlády zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca a používať označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, treba pritom zohľadniť výsledky posudzovania rizika. Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.
Cieľom bezpečnostného označenia je v čo najväčšej miere informovať zamestnanca o možnom riziku a spôsobe ochrany ako predchádzať vzniku nežiaducej udalosti.
Bezpečnostné označenie sa má používať všade tam a vtedy, kde existujú bezpečnostné riziká pre ľudí,
napr. na pracoviskách, vo verejných priestoroch, v evakuačných cestách, v návodoch na použitie či na predmetoch.
Zamestnávateľ v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci je povinný vydať "Pokyn" alebo "Smernicu", ktorými určí podmienky používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch podniku či organizácie. Postupy a zásady stanovené v tomto pokyne alebo smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a primerane aj pre zamestnancov dodávateľských organizácií, ktoré sú so zamestnávateľom v obchodnom, či pracovnom styku.
Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy č. 5 nariadenia vlády.
Bezpečnostné označenie sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného značenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov. Označenie môže byť trvalé alebo dočasné.
Trvalé označenie:
-
označenie zákazu, príkazu, výstrahy (značky),
-
označenie núdzových východov a únikových ciest (značky),
-
označenie prostriedkov prvej pomoci (značky),
-
označenie umiestnenia požiarnotechnického zariadenia (značky + bezpečnostná farba),
-
označenie miesta s nebezpečenstvom zrážky s prekážkou alebo pádu (bezpečnostná farba alebo značky).
Dočasné označenie:
-
svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia
sa musia použiť, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku, aby vykonali mimoriadne opatrenie alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu,
-
ručné sig
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.