Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Genéza požiarnej prevencie a ochrany pred požiarmi

Dátum:

Genéza požiarnej prevencie a ochrany pred požiarmi
plk. JUDr.
Pavol
Komár
plk. JUDr.
Alexander
Nejedlý
Pri pohľade do histórie požiarnych opatrení, protipožiarnej prevencie, ochrany pred požiarmi a pohľade na legislatívu v tejto oblasti musíme konštatovať, že právna úprava v spomínanej oblasti má na území súčasnej Slovenskej republiky historické korene siahajúce pravdepodobne až do roku 1788. Vtedy bol vydaný Požiarno-policajný poriadok Jozefa II. a následne požiarno-policajné štatúty obcí, požiarne poriadky obcí a miest, vrátane predpisov upravujúcich postavenie a úlohy požiarnej polície počas prvej Československej republiky.
Prvým právnym predpisom v oblasti požiarnej ochrany prijatým po druhej svetovej vojne v bývalom Československu bol zákon č. 62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami, ktorým sa ochrana pred požiarmi dostala do pôsobnosti ministerstva vnútra.
V roku 1953 došlo zákonom č. 35/1953 Zb. o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochrane k reorganizácii ochrany pred požiarmi. Zodpovednosť za protipožiarnu bezpečnosť mali podľa vymedzenej príslušnosti národné výbory, orgány štátneho požiarneho dozoru a ministerstvo vnútra. Na tento účel bola na Slovensku zriadená v rámci povereníctva vnútra Oblastná správa štátneho požiarneho dozoru. V roku 1958 došlo (zákon č. 18/1958 Zb.) k ďalším zmenám. Štátne orgány na úseku ochrany pred požiarmi boli podriadené národným výborom a niektoré pôsobnosti sa preniesli na dobrovoľnú organizáciu - Československý zväz požiarnej ochrany.
Pri územnosprávnej reorganizácii štátu v roku 1960 došlo na Slovensku k obmedzeniu alebo zrušeniu niektorých kompetencií. Zrušené boli povereníctva a tým aj pôsobnosť v riadení vecne príslušných odvetví štátnej správy.
Vytváraním podmienok na reformné spoločenské zmeny v unitaristickom Československu došlo v októbri 1968 k prijatiu ústavného zákona o Československej federácii. Na jeho základe prešla pôsobnosť v riadení štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi do výlučnej pôsobnosti slovenskej vlády a jej ministerstva vnútra. V rámci tohto ministerstva bola zriadená Hlavná správa požiarnej ochrany s príslušnými kompetenciami v riadiacej, koordinačnej, fi nančno-ekonomickej, personálnej a legislatívnej oblasti.
V decembri roku 1985
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.