Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Inšpekčná kampaň 2012 "Psychosociálne riziká pri práci"

Dátum:

S vývojom spoločnosti pod vplyvom nových technológií a zmien hospodárskych a sociálnych podmienok sa sústavne menia naše pracoviská, pracovné zvyklosti a výrobné postupy, pričom tieto nové pracovné situácie prinášajú nové riziká a problémy. Patria medzi ne aj psychosociálne riziká, ktorých prevencia je jedným z cieľov novej stratégie Európskej komisie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto riziká, ktoré súvisia so spôsobom návrhu, organizácie a riadenia práce, ako aj s hospodárskym a sociálnym kontextom práce, majú za následok zvýšenú úroveň stresu a môžu viesť k závažnému poškodeniu duševného a fyzického zdravia.

Inšpekčná kampaň 2012 "Psychosociálne riziká pri práci"
RNDr. Mgr.
Jana
Srňanská
Národný inšpektorát práce, Košice
V nadväznosti na vyššie uvedené Výbor vrchných inšpektorov práce (SLIC) sa dohodol na uskutočnení inšpekčnej kampane venovanej psychosociálnym rizikám v roku 2012.
Kampaň si kladie za cieľ osobitne poukázať na psychosociálne riziká pri práci formou inšpekcie práce. Základným cieľom inšpekcií práce vykonávaných v rámci tejto kampane, ktorá bola realizovaná v období apríl až október 2012, bolo dosiahnutie posudzovania psychosociálnych rizík zo strany zamestnávateľa resp. dosiahnutie lepšej kvality ich posúdenia.
Ďalším cieľom bolo pomocou posúdenia psychosociálnych rizík pri práci upozorniť zamestnávateľov, zamestnancov a odborníkov (napr. pracovná zdravotná služba, bezpečnostnotechnická služba) na nevyhnutnosť venovať pravidelnú pozornosť posudzovaniu a eliminácii psychosociálnych rizík pri práci a zabezpečovať tak pohodu pri práci, zdravé pracovné podmienky, spokojnosť zamestnancov, efektívnu kooperáciu, komunikáciu a pracovný výkon.
Priebeh kampane
Počas výkonu inšpekcie práce u zamestnávateľa sa inšpektori práce zamerali na tieto skutočnosti:
-
Či má zamestnávateľ vykonané posúdenie rizík, vrátane psychosociálnych rizík, ktorých právny rámec je obsiahnutý v:
-
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. - zamestnávateľ má povinnosť zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.
-
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 124/2006 Z.z. - zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
-
Smernica 89/391/EHS Európskej únie o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci (Rámcová smernica) - zamestnávateľ je povinný zaistiť všetky aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov súvisiace s prácou, vrátane psychosociálnych rizík (články 5, 6 a 9 smernice).
-
Ak áno, aké riziká boli posudzované? Ako bolo uskutočnené posúdenie rizík (kto sa ho zúčastnil napr. PZS, BT/ABT, externý odborník, za účasti zamestnancov resp. ich zástupcov...)? Aké boli použité metódy (pozorovanie, rozhovor so zamestnancami, dotazníky...)?
-
Tu bolo dôležité aby inšpektor práce získal informácie o tom, či vypracované posúdenie rizík zahŕňa riziká existujúce na pracovisku. Na to slúži súbor nástroj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.