Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Karta bezpečnostných údajov - etylén

Dátum: Rubrika: CHEMIKÁLIE

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

 

v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení nariadenia (EÚ) 2015/830

 

Etylén

 

Dátum vydania: 14.05.2000

Nahrádza:

Dátum spracovania: 07.04.2016

Znenie:

Odkaz na kartu bezpečnostných údajov:

 

 

 

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku


1.1  Identifikátor produktu
 

       Obchodný názov: Etylén       Číslo v ES: 200-815-3 IUPAC: Etylén čistý

       Číslo indexu: 601-010-00-3 Registračné číslo REACH: 01-2119462827-27-0080

       Chemický popis: Etylén         Chemický vzorec: C2H4

       Číslo CAS: 74-85-1              

1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

       Kategória hlavného použitia: priemyselné použitie.

       Určenie priemyselného použitia: výroba polymérov.


Ďalšie
použitia spotrebiteľmi: výroba látky, spracovanie polymérov, použitie ako medziprodukt, použitie v laboratóriách, použitie ako palivo, distribúcia látky, funkčné kvapaliny, výroba a spracovanie gumy.

1.3  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Identifikácia spoločnosti: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 2 4055 1111, fax: +421 2 5859 9759, slovnaftreach@slovnaft.sk, www.slovnaft.sk.

1.4  Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo: podnikový dispečing 1: +421 2 4055 3344, podnikový dispečing 2: +421 2 4055 2244,

fax: +421 2 4055 8047, e-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk

 ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Flam. Gas 1 H220                                                              STOT SE 3 H336

Liquefied gas H280

Úplné znenie vyhlásenia H a klasifikačných kategórií: pozri kapitolu 16

2.2 Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CPL)

Výstražné piktogramy (CLP):

 

Výstražné slovo (CLP): nebezpečenstvo.

Výstražné upozornenia (CLP):

H220 – Mimoriadne horľavý plyn.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

P210            – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite

P261            – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólov.

P271            – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P304+P340    – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P312            – Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P377            – Požiar unikajúceho plynu: nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

P381            – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

P403            – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P403+P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P405            – Uchovávajte uzamknuté.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.