Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kategorizácia prác s expozíciou fyzikálnymi faktormi práce a pracovného prostredia

Dátum:

Zaraďovanie pracovnej činnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou faktormi práce a pracovného prostredia do štyroch kategórií prác je jednou z povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov. Podrobnosti na zaraďovanie prác do kategórií pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 91/2018 Z.z. [1]. V článku sú podrobnejšie rozpracované kritériá na zaraďovanie prác zamestnancov do kategórií s expozíciou fyzikálnymi faktormi práce a pracovného prostredia.

Kategorizácia prác s expozíciou fyzikálnymi faktormi práce a pracovného prostredia
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Pri kategorizácií prác v súvislosti s expozíciou fyzikálnymi faktormi práce a/alebo pracovného prostredia sa vychádza z úrovne expozície (záťaže) zamestnancov na pracovisku (expozície hluku, expozície vibráciám, expozície elektromagnetickému poľu, záťaže teplom a záťaže chladom), z hodnotenia zdravotných rizík alebo zo zistených zmien zdravotného stavu zamestnancov. Podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z.z. [2] sa vykonávané práce zamestnancov na príslušnom pracovisku zaraďujú do štyroch kategórií prác, pričom:
-
do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnancov vplyvom fyzikálnych faktorov práce a pracovného prostredia,
-
do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na expozíciu (záťaž) fyzikálnymi faktormi práce a pracovného prostredia. Spravidla ide o práce, pri ktorých fyzikálne faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú expozičné limity ustanovené v osobitnými predpismi.
-
do tretej kategórie sa zaraďujú:
a)
práce, pri ktorých expozícia zamestnancov fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia nie je znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného expozičného limitu a na zníženie zdravotného rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia OOPP,
b)
práce, pri ktorých expozícia zamestnancov fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia je znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného expozičného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie fyzikálnych a iných faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie,
- do štvrtej kategórie sa len na výnimočne obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:
a)
práce, pri ktorých expozíciu zamestnancov fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia nemožno znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami na úroveň expozičných limitov, tzn. expozícia prekračuje expozičné limity, zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia OOPP,
b)
práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie fyzikálnych a iných faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia.
Pri kategorizácií prác zamestnancov na danom pracovisku (prevádzke, výrobnej hale, dielni a pod.) sa vychádza z kritérií, ktoré charakterizujú vykonávané práce s prihliadnutím na úroveň expozície (záťaže) fyzikálnymi faktormi práce a pracovného prostredia, mieru prekročenia expozičných limitov pre 8-hodinový pracovný čas (okrem expozičných limitov pre expozíciu elektromagnetickému poľu) alebo vzájomnú kombináciu nepriaznivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu zvyšovať zdravotné riziko.
Údaje o expozičných limitoch jednotlivých fyzikálnych faktorov práce a pracovného prostredia na účely kategorizácie prác sú uvedené v osobitných predpisoch [3, 4, 5 a 6] alebo v odbornom časopise Bezpečnosť práce v praxi č. 2/2017.
Práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie sa považujú za rizikové práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.
Návrhy zamestnávateľov na zaradenie prác zamestnancov do tretej alebo štvrtej kategórie prác s názvom profesií podľa Štatistickej kvalifikácie zamestnaní [7] majú obsahovať náležitosti uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 91/2018 Z.z.
Expozíciu (záťaž) zamestnancov jednotlivým fyzikálnym faktorom práce a pracovného prostredia charakterizujú hodnoty určujúcich veličín expozície, zistené priamym alebo nepriamym meraním (výpočtom) za 8-hodinový pracovný čas (okrem krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu). Zistené hodnoty určujúcich veličín expozície sa majú doplniť údajom o hodnote rozšírenej neistoty merania U, ktorá je v jednotkách určujúcich veličín expozície alebo v percentách.
Rozšírená neistota merania U (ďalej len "neistota merania U") je parameter, ktorý sa pridružuje k výsledku merania, a ktorý udáva interval hodnôt okolo výsledku merania, v ktorom sa s určitou pravdepodobnosťou dá očakávať výskyt pravej hodnoty meranej veličiny.
Na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci sa zistené hodnoty určujúcich veličín expozície zvyšujú o hodnotu neistoty merania U, pre ktoré je zavedený názov "posudzované hodnoty".
Kategorizácia prác pri expozícii hluku
Pri kategorizácií prác zamestnancov súvisiacich s expozíciou hluku sa vychádza z ustanovenej posudzovanej hodnoty normalizovanej hladiny expozície hluku LR,AEX,8h alebo z posudzovanej hodnoty vrcholovej hladiny C akustického tlaku L R,CPk. Posudzované hodnoty sa stanovia zvýšením hodnoty určujúcej veličiny expozície hluku o príslušnú hodnotu neistoty merania U v dB (§ 10 ods. 4 nariadenia vlády č. 115/2006 Z.z.). Kritériá na zaradenie prác súvisiacich s expozíciou hluku do kategórií pre faktor - hluk sú uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Kritériá na kategorizáciu prác s expozíciou hluku
I-----------I--------------------------------------------------------------------------------------I I Kategória I Charakteristika prác                                 I I-----------I--------------------------------------------------------------------------------------I I  1.   I a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny  I I      I expozície hluku LR,AEX,8h neprekročí 75 dB alebo posudzovaná hodnota vrcholovej   I I      I hladiny C akustického tlaku LR,CPk neprekročí 130 dB.                I I      I b) Práce, pri ktorých je nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas alebo pri ktorých sa  I I      I expozícia hluku v priebehu týždňa mení, pričom je predpoklad, že týždenný priemer  I I      I denných posudzovaných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku za 40-hodinový  I I      I týždeň LAEX,TD neprekračuje 75 dB a posudzovaná hodnota normalizovanej hladiny    I I      I expozície hluku LR,AEX,8h ani za jednu pracovnú zmenu neprekročí dolnú akčnú hodnotu I I      I LAEX,ad,8h.                                     I I-----------I--------------------------------------------------------------------------------------I I  2.   I a) P r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.