Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Dátum:

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
V súvislosti s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík na nasledujúce otázky odpovedá:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
1.
Aký význam má kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík?
Každé pracovisko treba posúdiť z hľadiska miery pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov) na zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Výsledkom posúdenia je kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík. Podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií (kategória 1, 2, 3 a 4).
2.
Z akého právneho predpisu vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zamestnancov a vypracovať kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík?
Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík patrí medzi povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 355/2007 Z.z."). Zamestnávateľ je povinný kategorizovať práce zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík a viesť evidenciu všetkých zamestnancov podľa kategórií prác.
3.
Aké faktory práce a pracovného prostredia sa kategorizujú z hľadiska zdravotného rizika?
Z hľadiska zdravotného rizika sa kategorizujú faktory práce a pracovného prostredia, pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo kritériá na ochranu zdravia pri práci v príslušných legislatívnych úpravách, sú to:
-
Fyzikálne faktory - hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, umelé optické žiarenie (ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, lasery), zvýšený tlak vzduchu.
-
Chemické faktory - plyny, pary, aerosóly, pevné aerosóly (prach), karcinogénne a mutagénne faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek.
-
Biologické faktory (baktérie, vírusy, huby - plesne, parazity).
V pracovnom prostredí môžu pôsobiť na zdravie zamestnancov okrem "klasických" zdraviu škodlivých faktorov, ako sú vyššie uvedené, aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie. Sú to fyzická zaťaž, psychická pracovná zaťaž, zaťaž teplom, záťaž chladom.
4.
Čo sa berie do úvahy pri kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík?
Pri kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sa zohľadňuje závažnosť ohrozenia zdravia zamestnancov, t.j. veľkosť zdravotného rizika v závislosti od dodržania alebo prekročenia limitných hodnôt alebo kritérií na ochranu zdravia pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, úroveň opatrení na kolektívnu a individuálnu ochranu zdravia zamestnancov a prítomnosť ďalších faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravotné riziko.
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.