Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrola bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke

Dátum:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej "BOZP") predstavuje pestrú, zložitú a náročnú oblasť činnosti, ktorú je zamestnávateľ zo zákona povinný vykonávať. Zabezpečenie BOZP na tvárniacich strojoch sa nemôže zaobísť bez znalosti platných bezpečnostných predpisov a znalosti správnej konštrukcie ochranných zariadení používaných na likvidáciu úrazového rizika v nebezpečnom pracovnom priestore tvárniacich strojov alebo ich nástrojov. Pri tvárniacich strojoch je nutné dávať dôraz na aktívny prístup k bezpečnosti práce, aktívny prístup k overovaniu bezpečnostných parametrov v prevádzke, používanie predpísaných a účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických noriem, neodstraňovanie zabudovaných bezpečnostných zariadení, upozorňovanie na technické nedostatky (poruchy) a dodržiavanie plánu údržby a opráv.

Kontrola bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke
Ing.
Jozef
Mikula
PhD
IBP Bratislava
S rozvojom stavby a výroby tvárniacich strojov - lisov (ďalej "TS") všetkých druhov si treba pripomínať, že pracoviská tvárniacich strojov patria medzi najrizikovejšie pracoviská v našom priemysle. Tvárniace stroje sú aj podľa európskych noriem zaradené do skupiny nebezpečných výrobných strojov.
Zo štatistiky úrazových dejov u tvárniacich strojov vyplýva, že pri lisovaní dochádza v odbore tvarovania k viac ako 50% úrazov a u mechanických výstredníkových lisov dochádza najčastejšie k úrazom s trvalými následkami.
Najväčšie úrazové riziko u lisov predstavuje vlastný pracovný priestor lisovacích nástrojov, resp. ich voľne prístupná tlačná plocha, kde sú najčastejšie ohrozené ženy a ich ruky, a to pri zakladaní alebo vyberaní polotovarov a výliskov z lisovacích nástrojov.
Závažné riziká vznikajú tiež pri prasknutí a odlete krehkého materiálu alebo lisovacích nástrojov v dôsledku zlého vedenia pohyblivej časti nástroja oproti časti pevnej.
Pracovné úrazy sú často dôsledkom nevhodných pracovných podmienok a pracovného prostredia a vznikajú ako následok nedostačujúceho vytvárania predpokladov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
V poslednom období vznikal problém medzi prevádzkovateľmi tvárniacich strojov a právnickými osobami, ktoré mali vydané oprávnenie na vydávanie certifikátov o overení bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke ustanovených STN 21 0700 ÚBP SR podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, s vysvetľovaním § 14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu Národný inšpektorát práce vydal ku skúškam tvárniacich strojov nasledovné usmernenie:
"Článok 7.3 STN 210700:1985. Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov v znení zmeny č. 4/1997 (ďalej "čl. 7.3 STN 210700"), okrem iného vyžaduje, že skúšky tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke, sa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek musia vykonávať podľa čl. 7.2 najmenej raz za rok a skúšky tvárniacich strojov môžu vykonávať len právnické osoby alebo fyzické osoby na základe oprávnenia vydaného orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
Na splnenie požiadavky čl. 7.3 STN 21 0700 Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky podľa § 2 písm. h) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej "zákon č. 174/1968 Zb.") a NIP podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce (ktorý zrušil a nahradil zákon č. 174/1968 Zb.) vydávali oprávnenia na vydávanie certifikátov o overení bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke stanovených STN 21 0700.
Od 1. júla 2006 bola táto kompetencia NIP zrušená zákonom č. 125/2006 Z.z. bez náhrady (problematiku overovania bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov špecificky nerieši ani iný zákon, resp. iný všeobecne záväzný právny predpis). Oprávnenie (aj rovnaké oprávnenia iných osôb) o overení bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov vydané podľa zrušeného zákona č. 174/1968 Zb. a zákona č. 95/2000 Z.z. sa stali obsolentnými, tzn. neplatnými.
Povinnosť pre zamestnávateľa - prevádzkovateľa tvárniacich strojov vykonávať kontrolu tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700 trvá aj naďalej. Vyplýva to z čl. 7.3 STN 21 0700 v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, a to aj v spojitosti s § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. Ostatným predpisom na zaistenie BOZP je aj predmetná STN 21 0700.
Keďže, podľa nášho názoru, žiaden platný právny predpis neupravuje konkrétny subjekt na vykonávanie skúšok tvárniacich strojov, ktoré sú v prevádzke podľa čl. 7.3 STN 21 0700, ani žiaden platný zákon neupravuje kompetenciu príslušného orgánu štátnej správy alebo inej inštitúcie určiť taký subjekt, zamestnávateľ (prevádzkovateľ tvárniaceho stroja) môže uvedenú činnosť zabezpečiť prostredníctvom ľubovoľnej spôsobilej osoby vybavenej znalosťami a skúsenosťami zo skúšania príslušných parametrov tvárniacich strojov a majúcej vybavenie na výkon predmetných skúšok.
Tieto skúšky pri dodržaní zodpovednosti za ich riadne vykonávanie, môže vykonať, napr.:
-
svojimi zamestnancami,
-
oprávnenou právnickou osobou podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.,
-
subjektom, ktorý uvedenú činnosť vykonával na základe v minulosti platného oprávnenia vydaného podľa predpisov platných do 30. júna 2006,
-
subjektom, ktorého odborná spôsobilosť na vykonávanie skúšok tvárniacich strojov v prevádzke bola overená oprávnenou osobou podľa STN EN ISO/EC 17 020.
Problematika výkonu skúšok tvárniacich strojov podľa čl. 7.3 STN 21 0700 je významným faktorom pri zabezpečovaní bezpečných pracovných podmienok. Preto by sa tieto skúšky mali vykonávať s najväčšou zodpovednosťou všestranne spôsobilých osôb na ich vykonávanie".
(Zdroj: citácia NIP)
Overovania bezpečnostných parametrov TS v prevádzke
Dôležitosť overovania bezpečnostných parametrov TS v prevádzke je podložená skutočnosťou, že väčšia časť tý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.