Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve

Dátum:

Do plánu úloh inšpekcie práce na rok 2017 bola zaradená celoslovenská previerka so zameraním na stavebníctvo, ktoré patrí medzi odvetvia s vyšším počtom pracovných úrazov a nižšou úrovňou zabezpečenia starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Cieľom previerok bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných pred pisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácac h. Úloha sa realizovala bez ohľadu na charakter vykonávaných stavebných prác, ich rozsah a náročnosť.

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve
Ing.
Jaroslav
Niskáč
Národný inšpektorát práce, Košice
Predmetom inšpekcie práce bolo:
-
preverenie technického stavu zariadení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP"),
-
kontrola riadenia a koordinácie vykonávaných prác medzi jednotlivými účastníkmi výstavby, vrátane kontroly stavu vyhradených technických zariadení (ďalej "VTZ"),
-
kontrola montáže a obslúh VTZ, výstavby lešení a odbornej spôsobilosti,
-
kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania.
Pri inšpekcii práce sa kontrolovali hlavne menšie stavby v oblasti rekonštrukcií a zatepľovaní objektov.
Pri inšpekcii práce bolo vo vzťahu k realizácii zemných prác potrebné zamerať sa na kontrolu vykonaných bezpečnostných opatrení pri výkopoch, a to hlavne na kontrolu paženia, debnenia, vystuženia alebo svahovania a na kontrolu bezpečnostno-technických opatrení zabraňujúcich pádu osôb do voľných výkopov.
Pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou bolo potrebné inšpekciu práce zamerať na kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej "OOPP") proti pádu, kontrolu určeného spôsobu evakuácie po zachytení pádu z výšky do hĺbky, kontrolu prostriedkov na evakuáciu, prideľovanie a používanie OOPP, technických zariadení elektrických, prenosného náradia a spotrebičov a prácu v ochrannom pásme elektrických vedení.
Inšpektoráty práce v rámci úlohy zistili 1 056 nedostatkov, z toho 222 závažných. Z uvedeného počtu nedostatkov v oblasti BOZP boli zistené v počte 1 051, z toho 218 závažných. V oblasti nelegálneho zamestnávania boli zistené 4 nedostatky, ktoré sú zároveň závažnými nedostatkami.
Až 42 nedostatkov sa týkalo porušenia povinností zamestnávateľov v oblasti OOPP, konkrétne buď ich nepridelenia zamestnancom, nevypracovanie zoznamu prideľovaných OOPP na základe hodnotenia rizika, nedostatkov pri ich evidencii, chýbajúca kontrola ich používania zo strany zamestnancov. Napriek tomu, že hodnotenie nebezpečenstiev - identifikácia rizík je základným pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.