Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Dátum: Rubrika: ODPORÚČAME

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho riadenia aj v oblasti BOZP. Slúži na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania všetkých aspektov týkajúcich sa ochrany práce bez ohľadu nato, kým a na akom stupni je vykonávaná. Článok sa venuje najmä odborným kontrolám v oblasti BOZP u zamestnávateľa, a to vnútorným a vonkajším. Kľúčové sú vnútorné kontroly vykonávané odborne spôsobilými osobami v zmysle zákona o BOZP. Významné miesto patrí vonkajším kontrolám, ktoré sú vykonávané podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“) a podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“). Článok stručne opisuje druhy kontrol, subjekty vykonávajúce kontrolu, ako aj ich pôsobnosť, právomoci a zodpovednosť.

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Zamestnávateľovi určuje všeobecný obsah a rozsah kontroly § 9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP").
Zamestnávateľ má predovšetkým kontrolovať:
-
stav BOZP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na tento účel má zabezpečovať sústavnú kontrolu stavu BOZP a bezpečnosti technických zariadení v intervaloch určených osobitnými predpismi (úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení), ďalej má zabezpečovať meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia,
-
či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
-
činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
-
riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.
Pod pojmom sústavná kontrola treba rozumieť vykonávanie systematickej a pravidelnej kontroly. Výkon všeobecnej sústavnej kontroly v oblasti BOZP zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom vedúcich zamestnancov, pre ktorých je jej vykonávanie jednou zo základných povinností. Z pozície zamestnancov ju vykonávajú zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a odborová organizácia, ak u zamestnávateľa pôsobí. Významným aspektom vykonávania kontrolnej činnosti je, že zistené nedostatky je povinný odstraňovať zamestnávateľ.
Vykonávanie odbornej kontroly stavu BOZP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení ukladá zákon o BOZP odborne spôsobilým osobám (ďalej len "OSO"), ktorí ju vykonávajú na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podmienky získania a udržiavania osvedčenia o odbornej spôsobilosti, resp. oprávnenia, pre všetky ďalej uvedené OSO určuje zákon o BOZP. Odbornú kontrolu stavu BOZP, t.j. preverovanie plnenia požiadaviek ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik a bezpečnostný technik (ďalej len "ABT/BT"). Kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení vykonáva revízny technik (ďalej len "RT"). Podrobnosti odbornej spôsobilosti RT bližšie upravuje § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v z. n. p. Kontrolu plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonáva tiež oprávnená právnická osoba na základe oprávnenia podľa § 14 zákona o BOZP.
Ak by OSO pri svojej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, je príslušný orgán štátneho dozoru - inšpektorát práce oprávnený OSO osvedčenie odobrať.
Zamestnávateľ je povinný na plnenie úloh v oblasti BOZP zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu (ďalej len "BTS"). Úlohy BTS spravidla vykonáva ABT/BT. Môže ich vykonávať ako zamestnanec alebo si zamestnávateľ výkon BTS zabezpečí zmluvne dodávateľským spôsobom, a to buď u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a vlastní oprávnenie na výkon BTS, alebo u právnickej osoby, ktorá zamestnáva ABT/BT a je držiteľom oprávnenia na výkon BTS podľa zákona o BOZP.
Zákon o BOZP vymedzuje, v ktorých prípadoch môže úlohy BTS plniť zamestnávateľ, a kedy len ABT/BT. Ak zamestnávateľ vykonáva činnosti s vyšším rizikom (zákon o BOZP ich uvádza v prílohe 1), úlohy BTS môže vykonávať samostatne len ABT, BT len spolu s ním. U ostatných činností mimo prílohy 1 môže úlohy BTS vykonávať BT samostatne. Minimálny počet ABT/BT u zamestnávateľa, v závislosti od počtu zamestnancov a miery rizika, ustanovuje príloha 1b zákona o BOZP.
Úlohy na zaistenie BOZP, ktoré plní BTS, ustanovuje zákon o BOZP veľmi všeobecne. Obsah pracovnej činnosti ABT/BT, jeho konkrétne povinnosti a ani rozhodovacie právomoci zákon neurčuje. Výnimkou je jedna mimoriadna právomoc (§ 22 ods. 8 zákona o BOZP), v prípade ním zisteného bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov. Vtedy je oprávnený u zamestnávateľa, u ktorého vykonáva odbornú činnosť, uložiť vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov. O uložení takéhoto opatrenia ABT/BT bezodkladne informuje štatutárny orgán zamestnávateľa. Uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia, resp. zmeny štatutárnym orgánom. Za bezprostredné ohrozenie života a zdravia zamestnancov sa považuje také ohrozenie, ktoré je priame, závažné a pôsobiace v tesnej priestorovej a časovej blízkosti.
Pracovnú náplň a konkrétne povinnosti ABT/BT je oprávnený určiť zamestnávateľ. Náplň práce ABT/BT spravidla pozostáva z poradenskej a kontrolnej činnosti, vypracúvania zápisov z kontrolnej činnosti a informovania zamestnávateľa o zistených nedostatkoch, z účasti na vyšetrovaní prac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.