Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave a zmeny vo vykonávaní kontrol v roku 2011

Dátum:

Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave a zmeny vo vykonávaní kontrol v roku 2011
Ing.
Ján
Trcka
Národný inšpektorát práce, Košice
Právnu úpravu vzťahov týkajúcich sa pracovného času v doprave v SR zabezpečuje zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2007. Tento zákon nahradil zákon č. 121/2004 Z.z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1.4.2004 do 30.10.2007.
Kontrolnými orgánmi štátnej správy podľa uvedeného zákona sú Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce a Policajný zbor SR.
Národný inšpektorát práce zabezpečuje najmä koordináciu činností pri výkone kontrol a komunikáciu so zahraničnými partnermi.
Inšpektoráty práce vykonávajú v spolupráci s Policajným zborom SR cestné kontroly, v dopravných podnikoch vykonávajú kontroly samostatne.
Cieľom kontrol je preverovať dodržiavanie ustanovených pracovných podmienok vodičmi a zamestnávateľmi v cestnej doprave podľa zákona na pracoviskách zamestnávateľov ako aj na pozemných komunikáciách, vykonávať poradenstvo a nariaďovať potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrolná činnosť v roku 2011
V roku 2011 bolo inšpektormi práce skontrolovaných na pracoviskách a pozemných komunikáciách spolu 12 356 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 315 813 dní, čo je takmer o 25% viac z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2011 (252 000).
Na pracoviskách bolo inšpektormi práce v roku 2011 skontrolovaných 3 991 vodičov (170 029 pracovných dní vodičov, čo je 54% z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v roku 2011).
Na pozemných komunikáciách bolo v roku 2011 skontrolovaných spolu 8 365 vodičov (145 784 pracovných dní vodičov, čo je 46% z celkového počtu skontrolovaných dní vodičov v roku 2011).
Čo sa týka počtu porušení, možno konštatovať porovnateľné výsledky s rokom 2010. Zlepšenia oproti obdobiam spred roku 2010 je možné pripísať zvýšenému počtu kontrol vodičov nákladných automobilov a autobusov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
K spomenutému zlepšeniu stavu výrazne prispelo aj to, že vozidlá sú čoraz častejšie vybavené digitálnym tachografom. Pri tomto type tachografov sú všetky činnosti detailne zaznamenávané a možnosť ich falšovania je podstatne nižšia, ako pri jazde s analógovým tachografom. Avšak aj tu sa inšpektori práce stretávajú s falšovaním zo strany vodičov a to hlavne používaním magnetov. Vodiči používajú magnety na snímači tachografu na prevodovke pri jazde, čo spôsobí jeho odstavenie z činnosti a neuskutočnenie zápisu činnosti "jazdy". Do vozidiel sa vo veľkej miere začínajú montovať aj vypínače fungujúce na rovnakom princípe. Je to veľmi alarmujúce zistenie, keďže takýmto konaním vodiči vážne ohrozujú nielen svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
K požadovanému počtu skontrolovaných pracovných dní vodičov prispieva aj zvýšenie počtu cestných kontrol v spolupráci s viacerými zložkami polície. Spolupráca s rôznymi zložkami polície vyplýva z "Dohody o vykonávaní kontrol na pozemných komunikáciách" podpísanej medzi Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra SR v zastúpení Prezídia Policajného zboru SR v decembri 2010. Táto dohoda vyšpecifikovala spoluprácu Inšpekcie práce SR s viacerými zložkami policajného zboru, ako aj umožnila vykonávať kontroly na pozemných komunikáciách v rôznych časoch, vrátane nočných.
Upozornenie
Cestné kontroly vykonávané vo večerných resp. nočných hodinách majú za následok zistenie veľkého počtu závažných porušení. Počas týchto kontrol bolo zistených najviac prípadov, kedy vodiči jazdili na cudzie karty vodičov alebo na ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.