Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Legislatíva k BOZP so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Dátum:

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce, čo znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti.

Legislatíva k BOZP so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Ing.
Marek
Šolc
PhD.,
Katedra integrovaného manažérstva, HF TU, Košice
Základné fakty o ionizujúcom žiarení
Na sklonku 19. storočia došlo k dvom objavom, ktoré mali veľký význam pre ľudstvo a boli začiatkom výskumu a využívania ionizujúceho žiarenia. V roku 1895 Wilhelm Conrad Röntgen objavil neznáme lúče, nazval ich X-lúče. Neskôr ich na jeho počesť premenovali na röntgenové. V roku 1986 objavil Antoine Henri Becquerel prirodzenú rádioaktivitu. Po prvých správach o úspešnom využívaní rtg. lúčov, hlavne v medicíne, sa začali objavovať ochorenia, ktorých príčinou bolo práve rádioaktívne žiarenie a nedostatočné vedomosti o jeho účinkoch na človeka. Čoskoro potom, ako sa zistilo, že ionizujúce žiarenie môže byť pre ľudské zdravie škodlivé, objavili sa snahy expozíciu určitým spôsobom regulovať a limitovať. Výsledkom bol začiatok normotvornej činnosti v otázkach ochrany pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia.
K radiačnej záťaži obyvateľstva z umelých zdrojov najviac prispieva radiačná záťaž v dôsledku využívania ionizujúceho žiarenia v medicíne. Ionizujúce žiarenie, ktoré sa používa v lekárstve, je dôležitou zložkou modernej lekárskej diagnostiky a liečby. Táto technológia dosiahla v uplynulých desaťročiach veľký pokrok. Ide o počítačovú technológiu v röntgenovom zobrazovaní, v nukleárnej medicíne to je zavádzanie nových rádioizotopov a techník, prepracované zložité počítačové plánovanie a spresnenie liečby v rádioterapii pri ožarovaní nádoru, aby sa obmedzilo ožiarenie zdravého tkaniva. Ionizujúce žiarenie zároveň vzbudzuje obavy, pretože ožarovanie ľudského organizmu môže poškodzovať zdravie. Celková miera ožiarenia obyvateľstva pri vykonávaní lekárskych postupov je vyššia ako v prípade akéhokoľvek iného umelého ožiarenia [1].
Vo svete sa ročne vykonávajú dve miliardy rádiologických vyšetrení, 32 miliónov vyšetrení v nukleárnej medicíne a 5,5 milióna rádioterapeutických výkonov, pričom priemerná ročná efektívna dávka z lekárskeho ožiarenia predstavuje 0,8 mSv (milisievert) na obyvateľa [2].
V priemere je ročne na Slovensku sledovaných osobnými dozimetrami asi 13 000 pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Najvyšší počet sledovaných pracovníkov je v jadrovo - energetických zariadeniach (6 000 - 7 000 ročne) a následne v zdravotníctve (4 500 - 5 000).
Najvyššie priemerné dávky ožiarenia pracovníkov sú dlhodobo na pracoviskách, kde je vysoký výskyt prírodných zdrojov žiarenia - turistickí sprievodcovia v jaskyniach (1,3 - 3,5 mSv za rok). Najnižšie priemerné dávky ožiarenia sú u pracovníkov v jadrových zariadeniach.
Na základe hodnotenia kolektívnych dávok pracovníkov v jednotlivých oblastiach využívania zdrojov žiarenia, na prvom mieste je dlhodobo kolektívna efektívna dávka pracovníkov, ktorí pracujú so zdrojmi žiarenia v zdravotníctve (graf č. 1).
Graf č. 1:
Kolektívna efektívna dávka pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v SR v r. 2008 [3]
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Hlavným cieľom ochrany zdravia pred žiarením je stanoviť také zásady, ktoré sú zamerané na vylúčenie akútnych a obmedzenie výskytu nežiaducich účinkov na úroveň zdravotne prijateľnú pre spoločnosť a jednotlivca.
Legislatíva k BOZP so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Legislatíva v EÚ
Politika EÚ v oblasti BOZP je postavená na tzv. holistickom prístupe. Jej cieľom je zameranie na riešenie BOZP s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. Tento princíp je jedným z kľúčových ustanovení Smernice EÚ č. 89/391/EEC o zavádzaní opatrení na podporu zlepšovania BOZP a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.