Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Legislatívne usmernenia

Dátum:

Legislatívne usmernenia
Ing.
Daniela
Gecelovská
Národný inšpektorát práce, Košice
Usmernenie k vykonávaniu lekárskych prehliadok
Národný inšpektorát práce bol požiadaný o odborné usmernenie k otázke, či je zamestnávateľ povinný vysielať zamestnancov zaradených na práce 1. a 2. kategórie na lekárske prehliadky.
Zamestnávateľ je povinný na základe zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:
-
na základe § 6 ods. 1 písm. p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,
-
v zmysle § 6 ods. 1, písm. o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia:
a)
zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
b)
fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie,
c)
zamestnanca alebo inej fyzickej osoby, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú buď v prípade, že ide o rizikové práce 3. a 4. kategórie:
a)
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b)
v súvislosti s výkonom prác
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.