Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Mimoriadne previerky zamerané na pracovné podmienky zamestnancov vo veku 50+

Dátum:

Cieľom previerky, ktorá vyplýva z Národného programu aktívneho starnutia, schváleného vládou Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020, bola kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s konkrétnym zameraním na vytvorenie vhodných pracovných podmienok zohľadňujúcich potreby zamestnancov vo veku nad 50 rokov. Ide hlavne o úpravu ich pracovísk a pracovných miest z ergonomického hľadiska, podmienky práce so zohľadnením zdravotného stavu, psychosociálnej záťaže, faktorov spôsobujúcich stres a vyvolávajúcich zdravotné problémy. Inšpektori práce pri previerke vychádzali z hodnotenia rizík zamestnávateľov, t.j. či v písomnom hodnotení rizík zohľadnili špecifiká týkajúce sa vyššieho veku zamestnancov.

Mimoriadne previerky zamerané na pracovné podmienky zamestnancov vo veku 50+
Ing.
Laurencia
Jančurová,
Národný inšpektorát práce, Košice
V rámci Slovenska bolo inšpektorátmi práce vykonaných spolu 40 inšpekcií práce. Z toho bolo vykonaných:
-
u zamestnávateľov stredne veľkých podnikov (s počtom zamestnancov 50 až 249) - 24 inšpekcií práce,
-
vo veľkých podnikoch (s počtom viac ako 250 zamestnancov) - 11 inšpekcií práce,
-
u zamestnávateľov malých fi riem (s počtom do 49 zamestnancov) - 5 inšpekcií práce.
Výber kontrolovaných subjektov sa sústredil na rôzne odvetvia a pokrýval: priemyselnú výrobu, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a sociálne služby, odborné vedecké, technické a ostatné činnosti.
Prednostne sa inšpekcia práce v rámci danej úlohy zamerala na odvetvie priemyselnej výroby, spolu až 16 z celkového počtu vykonaných inšpekcií práce.
Prednostný výber v priemyselných podnikoch je zdôvodnený tým, že ide o odvetvie, kde je vyšší predpoklad fyzicky namáhavej práce, ktorá môže negatívne ovplyvniť zdravie starších zamestnancov.
Vo viacerých kontrolovaných subjektoch boli na výrobných pracoviskách vyhlásené rizikové práce 3. kategórie, pričom išlo hlavne o hluk a pevné aerosóly (prach). V priemyselných podnikoch bola kontrola pracovných podmienok zameraná na vykonanie opatrení v súvislosti s manipuláciou so spracovávaným materiálom a manipuláciou s bremenami, pretože v zmysle platnej legislatívy je to oblasť, kde sú zamestnávatelia povinní vykonať opatrenia aj vzhľadom na vek zamestnancov.
Inšpektori práce sa zamerali na povinnosť zamestnávateľov:
-
posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu preventívnymi lekárskymi prehliadkami vo vzťahu k práci,
-
dodržiavať podmienky výkonu prác na rizikových pracoviskách,
-
dodržiavať všeobecné povinnosti zamestnávateľov v zá ujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Kontrolované subjekty zamestnávali ku dňu inšpekcie práce spolu 19 750 zamestnancov, z toho 5 018 vo veku nad 50 rokov (25,40%).
Pri inšpekciách práce bolo v 23 kontrolovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.