Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

V júnovom vydaní časopisu sme sa podrobnejšie zamerali na prevádzku skladových hospodárstiev z rôznych uhlov pohľadu v kontexte prevádzky mechanizačných prostriedkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť celkovej prevádzky týchto centier, no nielen týchto, ale aj ďalších prevádzok, ako sú výrobné haly, baliarne, či slúžia na použitie v praxi pre individuálnu potrebu rôznych prevádzok.

Pozrime sa teda ďalej komplexnejšie, čo všetko dôležité prináša prevádzka takýchto centier a vozíkov v nich, nevynímajúc aj oblasť bezpečnosti práce, kde pohyb zabezpečujú motorové vozíky. Tam, kde je pohyb, vzniká potenciálne riziko nehôd, zranenia osôb, čo prináša často veľké materiálne a niekedy aj ľudské straty.
Preto musí byť pôsobením všetkých zložiek neustále vyvíjaná snaha týmto stratám predchádzať, v čom máličko môže napomôcť osveta aj prostredníctvom tohto článku vrátane rozboru jednej vybranej nehody.
Skladové hospodárstva z technického hľadiska vrátane mechanizačných prostriedkov
Skladové hospodárstva a ich mechanizačné prostriedky nie sú, ani nemôžu byť, svojvoľne zriadené a riadené, ich prevádzkovanie podlieha zákonným právnym predpisom pre ich zriaďovanie a využívanie vrátane riešenia bezpečnej prevádzky v reálnom reťazci výrobno-skladových a odbytových priestorov.
Riešenie prevádzky skladových hospodárstiev vrátane príslušenstva nie je možné riešiť jedným predpisom, tie spadajú pod širokú škálu navzájom prepojených právnych predpisov, ktoré v jednotlivých ustanoveniach taxatívne, nemenne a hierarchicky riešia všetky potrebné náležitosti, s dôrazom najmä na kultúru pracovných činností, bezpečnosť prevádzky so zameraním najmä na ochranu zdravia pracovníkov v uvedených priestoroch.
Ochrana zdravia pracovníkov a ich dobré pracovné podmienky za každých okolností musia byť alfou a omegou aj tvorcov jednotlivých právnych a ostatných predpisov.
Súčasťou tohto komplexu musia byť aj "vnútorné predpisy prevádzkovateľa" týchto zariadení, ktorý okrem vydávania vnútorných predpisov pre skladové hospodárstva je povinný v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), v zmysle § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa povinný najmä v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
a)
vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b)
zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
c)
zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
d)
zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
e)
zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
f)
odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie.
Z uvedených zásad, ktoré sa majú dodržiavať pre bezpečnú prevádzku, sa mnohé nedodržujú - tak si spomeňme aspoň na niektoré často nedodržiavané - ktoré majú za následok niekedy aj vznik nehody, pričom si v tomto článku jednu zároveň detailnejšie popíšeme s hľadaním správnych záverov a východísk pre budúcnosť, pre poučenie obsluhovateľov motorových vozíkov.
Štatistický pohľad na nedodržiavanie zásad bezpečnej prevádzky skladových hospodárstiev vrátane technických prostriedkov pre manipuláciu s materiálmi je len často spleť čísiel a viet, no poďme sa však na časté porušenia predpisov, ich flagrantné nedodržiavanie pozrieť trochu reálnejšou optikou skúseného pracovníka skladového hospodárstva, ktorý to vôbec neberie ako súhrn štatistických čísiel a spojenie pár viet, ale sa na problematiku pozerá veľmi triezvo, zodpovedne s využitím mnohoročných teoreticko-praktických skúseností.
V zásade to možno zhrnúť do niekoľkých výstižných viet v zjednodušenej prehľadnej forme.
Porušovanie zásad u skladových hospodárstiev je najmä v oblasti:
-
nedostatočnej priestorovej vybavenosti skladových hospodárstiev,
-
neoznačovaní skladových hospodárstiev,
-
značenia rizík a nebezpečenstiev v príslušných skladových hospodárstvach, ako je neoznačenie vstupných a výstupných portálov ako trvalých prekážok,
-
nedostatočné vyznačenie konkrétnych skladových plôch, dopravných a manipulačných ciest (trás),
-
nedostatočné označenie, resp. poškodené označenia únikových ciest alebo uličiek,
-
nedostatočná ventilácia,
-
časté poškodenie vstupných a výstupných dverí, ktoré sú následne naďalej neopravené a ostávajú v prevádzke v poškodenom stave,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.