Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Od pradávnych dôb má v sebe ľudstvo zakódovanú základnú životnú potrebu – zo spotreby si niečo nechať aj na neskoršie časy. Začalo to potravinami, kožušinami, domácimi skladmi, až sme dospeli k veľkým skladovým centrám pre rôznorodú ľudskú činnosť. V súčasnosti vznikajú veľké logistické centrá, ktoré sú riadené počítačmi, vybavené skvelou technikou pre manipulácie s bremenami, kde bez výkonných vysokozdvižných vozíkov a ďalších prostriedkov je ich činnosť nemysliteľná. Pozrime sa teda komplexnejšie, čo všetko dôležité obnáša prevádzka takýchto centier, nevynímajúc aj oblasť bezpečnosti práce.

Skladové hospodárstvo
dnes predstavuje silný a dominantný pojem v oblasti priemyslu, rôznych výrobných sfér, v oblasti logistiky a prepravy materiálov, či už pre výrobu či pre bežnú spotrebu, alebo pre dlhodobé uskladnenie v špecializovaných skladoch. V skladovom hospodárstve tak možno nájsť široké uplatnenie pre nejedného človeka, hľadajúceho svoje miesto na trhu práce. Sklady sú priestory určené na skladovanie rôznorodého materiálu, surovín, výrobkov a tovarov, často dennej potreby tak, aby boli dlhodobo a spoľahlivo uchované pre ďalšie použitie. S touto činnosťou sú spojené značné náklady pre každú organizáciu, výrobný, montážny či spracovateľský podnik, ktorým sa nemožno vyhnúť, a sú súčasťou celkových nákladov organizácií či podnikov. Pri činnostiach počas skladovania však bohužiaľ priebežne vznikajú rôzne riziká, nebezpečenstvá, nehody techniky či úrazové deje. Organizácie sa tieto negatívne sprievodné javy snažia eliminovať, resp. aspoň maximálne minimalizovať vhodnou organizáciou práce a ďalšími inými opatreniami na uvedených pracoviskách. Aj napriek tomu, pôsobením
technických, organizačných či ľudských
nedostatkov a nedôslednosti, sa sporadicky objavujú negatíva bežného či závažného charakteru.
K negatívam vyskytujúcim sa v organizáciách patrí často aj prevádzka rôznych druhov mechanizačných prostriedkov, medzi ktoré patria aj vysokozdvižné motorové dopravné vozíky. Tie nám v reálnom pracovnom procese umožňujú vysoký pracovný výkon, ktorý je potrebný na optimalizáciu skladovo-výrobných procesov, no stačí malá nepozornosť v priebehu prípravy motorového vozíka na prácu, samotnej prevádzky či pri čiastočnom ukončovaní práce a odstavovaní vozíka, alebo počas zaparkovania vozíka po skončení zmeny, prehliadnutie dôležitej skutočnosti a hneď následne prichádza k negatívnemu javu, ako je poškodenie pracovného prostriedku, pracovnej linky, poškodeniu prepravovaného materiálu, no čo je často horšie, aj k bežnému pracovnému úrazu či ťažkému, resp. v najhoršom prípade aj k smrteľnému úrazu. Skôr než sa bližšie a dôslednejšie pozrieme na procesy skladových hospodárstiev a prevádzku jednotlivých technických pracovných prostriedkov v nich, zamerajme sa ešte predtým na skutočnosti, ktoré treba u skladových hospodárstiev reflektovať a dôsledne riešiť pre spomínanú optimalizáciu už spomínaných skladovo-výrobných procesov. V skladovom hospodárstve nemožno prehliadať a opomínať najmä tieto skutočnosti vo svetle mnohých povinností:
-
denné sledovanie nákladov na jednotlivé druhy zásob a ich skladovanie s prihliadnutím ku skutočnosti, či nie sú k dispozícii alternatívne iné vhodné materiály, suroviny, výrobky či zostavy celkov,
-
musíme optimalizovať delenie skladov a ich využitie z hľadiska ich vybavenia, rozmerov, vhodnosti uskladňovania rôznych druhov materiálov, surovín alebo priamo výrobkov,
-
musíme v prvopočiatkoch vychádzať z pozície údajov veľkosti skladov, veľkosti plôch a objemov jednotlivých skladov, vhodnosti skladov pre rôzne výrobky, ich typizácie, napr. skladov pre uskladnenie bežných potravín či iných špecifických materiálov, surovín, výrobkov, či zostáv celkov,
-
s modernými systémami riadenia výrob v súčasnom dynamickom výrobnom procese, pri rôznych činnostiach sa prepájajú a premietajú do nich aj riadiace procesy zo skladových hospodárstiev, teda v plnej prevádzke podniku neustále prebiehajú medzioperačné procesy z dôvodu čo najlepšieho využitia pracovného času vo vzťahu k výkonnosti výrobného procesu,
-
musíme neustále sledovať stav aktuálnych zásob, dbať na pravidelné sledovanie vyžadovaného minimálneho množstva daných výrobkov či materiálov a ich okamžité dopĺňanie v daných segmentoch,
-
v neposlednom rade sa priebežne s uvedenými procesmi musí čo najzodpovednejšie a dôsledne sledovať aj BOZP v celom procese pri skladovaní, vyskladňovaní či akejkoľvek manipulácii s jednotlivými položkami atď.
Využitie určených skladových plôch či priestorov je vždy riešené už pred ich výstavbou v projekčnej kancelárii, realizáciou ďalších dokončovacích a finálnych prác. Predpoklady využitia berú v úvahu najmä najzákladnejšie požiadavky investora, budúceho používateľa či nájomcu, s prihliadnutím k zameraniu skladového priestoru, či bude využívaný napr. na uskladnenie bežných tovarov, materiálov používaných napr. v priemysle, potravinárstve či v chemickom alebo v obdobnom priemysle. Veľký ohľad sa berie na protipožiarne požiadavky a ďalšie platné právne predpisy a realizované opatrenia pre budúce použitie. V úvahách sa treba zamerať aj na dennú obrátkovosť zásob materiálov, zaťaženie základovej dosky, priestorovú "vzdušnosť objektu" pri manipuláciách s materiálmi, riešenie nosnosti regálov či úložných plôch, ich statický výpočet a označenie nosnosti regálov, označenie polí, sekcií či jednotlivých buniek, atď. Nesmie sa opomenúť využiteľná výšková primeranosť skladov, objemová a priestorová dostatočnosť, v symbióze s podmienkami dostatočného osvetlenia, riešenia prístupov a výstupov do a zo skladu, riešenie pracovných podmienok pracovníkov, prevedenie a výkonnosť ventilácie a mnoho ďalších požiadaviek, ktoré musia skladové priestory spĺňať v zmysle zákonných predpisov a rôznych noriem. V neposlednom rade tu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nemožno ešte opomenúť pohyb pracovníkov v skladovom priestore, pohyb rôznych technických manipulačných prostriedkov, pracovnú činnosť zdvíhacích zariadení, na grafické označenie skladovej podlahovej plochy, označenie únikových ciest, piktogramy značiek upozorňujúcich na rôzne druhy nebezpečenstiev, kvalitné označenie dôležitých technických zariadení, ako sú napr. elektrické rozvádzacie skrine, vypínače, ovládacie zariadenia na ovládanie vstupov a výstupov, panely ventilácie a klimatizácie, ovládanie vykurovacích telies, činnosť núdzového osvetlenia a pod. Základným a najpoužívanejším technickým prvkom pre manipuláciu s paletovanými materiálmi sú najmä vysokozdvižné motorové vozíky, bez ktorých si činnosť ani nevieme v skladovom hospodárstve predstaviť. Sú veľmi užitočnými pomocníkmi pri manipulácii, ukladaní a vyberaní bremien z miesta uloženia, najmä u veľmi ťažkých bremien. Ich pracovná pohotovosť, variabilnosť druhov, rozmerov, pohonov, nosnosti, ich vynikajúci operačný priestor ich priamo predurčuje k rýchlej, bezpečnej a pohotovej manipulácii s materiálmi vo veľmi krátkych časových okamihoch. Ich dlhodobá prevádzková životnosť a vysokovýkonné pracovné parametre ich prioritne predurčujú k práci s paletovanými materiálmi v skladových priestoroch, kde často v spojení so špičkovým dizajnom sa snúbi u vysokozdvižných motorových vozíkov aj ich vysokoefektívna návratnosť nemalých vstupných nákladov.
Skladové hospodárstvo - vysokozdvižný motorový vozík - obsluha vysokozdvižného motorového vozíka - dnes zhmotňujú plány a predstavy o ideál­nom pracovisku, ak sa pracovné činnosti vykonávajú spoľahlivo a bezpečne pri dodržiavaní základných zásad BOZP pri náročnom každodennom plnení úloh na pracoviskách.
No nie vždy je tomu tak.
Výber pracovníkov a ich pracovná a psychická spôsobilosť na výkon povolania
V špecifickom pracovnom prostredí jednou z najzákladnejších úloh BOZP je potláčanie negatívnych rušivých a škodlivých mechanických, fyzikálnych, chemických a biologických vplyvov, ktoré môžu pôsobiť pri práci na ľudský organizmus. Na základe mnohých výskumov týchto negatívnych vplyvov kladie spoločnosť vysoké požiadavky na zaistenie BOZP. Na zreteli treba mať najmenej tri základné skupiny požiadaviek - na techniku, na pracovníka, na pracovné prostredie. Spôsob ochrany zdravia pracovníkov v minulosti uplatňovaním vo zvýšenej miere požiadaviek na techniku sa presadzoval ako hlavný smer úrazovej prevencie, pretože bol vlastne najjednoduchší. Jednostranné zameranie prevencie časom zastaralo, neosvedčilo sa, ukázalo sa ako neefektívne a v súčasnosti sa hlavné smery prevencie v skladovom hospodárstve rozvíjajú všetkými tromi smermi. Pri požiadavkách na pracovníka sa nesmie podceňovať ani zdravotná spôsobilosť na prácu. Tvorí neoddeliteľnú súčasť kvalifikačných predpokladov pracovníkov z hľadiska BOZP. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť v súvislosti s vykonávanou činnosťou sú zakotvené v zákone č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.