Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia - fyzická záťaž, záťaž teplom a chladom, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu

Dátum:

V pracovnom prostredí okrem "klasických" zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napr. hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory, vibrácie, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie a lasery, pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú jeho fyziologické a psychické funkcie. Sú to hlavne fyzická záťaž, záťaž teplom a chladom, psychická pracovná záťaž a zvýšený tlak vzduchu.

Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia - fyzická záťaž, záťaž teplom a chladom, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Fyzická záťaž
Medzi povolania, pri vykonávaní ktorých dochádza k nadmernej fyzickej záťaži patria napr. nosiči bremien, baníci, kopáči, murári, lámači kameňa, kováči, dlaždiči, podlahári, brusiči skla. Okrem toho pracovníci týchto profesií vykonávajú prácu často v nefyziologických pracovných polohách, napr. v podrepe, pokľačiačky, v predklone.
Počet zamestnancov vystavených nadmernej fyzickej záťaži a vykonávajúcich rizikové práce v SR v rokoch 2000 - 2013 je uvedený v tab. č. 1 a v grafe č. 1.
K 31.12.2013 bolo v SR
fyzickej záťaži vystavených 4 930 zamestnancov
, t.j. 5,2% zo všetkých zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. V roku 2013 vykonávalo v SR rizikové práce 93 812 zamestnancov. Od roku 2000 do 2006 bol zaznamenaný pokles počtu zamestnancov vystavených fyzickej záťaži a vykonávajúcich rizikové práce (v r. 2000 bolo vystavených fyzickej záťaži 4 404 zamestnancov, v r. 2006 bolo vystavených fyzickej záťaži 2 688 zamestnancov). Od roku 2007 počet zamestnancov vystavených fyzickej záťaži postupne narastal a v roku 2013 bolo fyzickej záťaži vystavených 4 930 zamestnancov.
Zamestnávateľ je povinný na pracovisku zabezpečiť účinné preventívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pred nepriaznivými účinkami fyzickej záťaže pri práci, ktorými sú napr.:
Technické opatrenia:
-
ergonomická úprava pracovného miesta a pracoviska s prihliadnutím na pracovnú polohu a pracovné pohyby zamestnanca,
-
obmedzenie používania výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických postupov spôsobujúcich zvýšenú fyzickú záťaž pri práci,
-
mechanizačné prostriedky pri manipulácii s bremenami,
-
primerané mikroklimatické podmienky.
Organizačné opatrenia:
-
obmedziť zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov vhodným režimom práce a odpočinku,
-
vhodná organizácia práce.
Dôležitou súčasťou preventívnych opatrení na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži je aj:
-
priebežné hodnotenie zdravotných rizík u zamestnancov pracujúcich v riziku nadmernej fyzickej záťaže,
-
zachovávať princípy správnej manipulácie s bremenami, zabezpečiť zácvik zamestnancov,
-
posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon práce vrátane vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Cieľom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré musí zabezpečiť a uhradiť zamestnávateľ, je zisťovať zdravotné kontraindikácie pre prácu s nadmernou fyzickou záťažou a zachytiť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov spôsobené fyzickou záťažou. Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce sa povinne zúčastňujú lekárskych preventívnych prehliadok pred nástupom na výkon práce (vstupných lekárskych preventívnych prehliadok) a následne v dvojročných intervaloch, ak vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo jeden krát ročne, ak vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 4 (periodických lekárskych preventívnych prehliadok). Pri ukončení rizikovej práce zamestnancov vystavených fyzickej záťaži lekár pracovnej zdravotnej služby môže zo zdravotných dôvodov indikovať výstupnú lekársku preventívnu prehliadku.
Tab. č. 1:
Počet zamestnancov exponovaných fyzickej záťaži a vykonávajúcich rizikové práce v SR v r. 2000 - 2013 (vyhlásené rezortom zdravotníctva)
 I------I-----------------------------------I I Rok I     Počet zamestnancov    I I   I-------------I-------------I-------I I   I Kategória 3 I Kategória 4 I Spolu I I------I-------------I-------------I-------I I 2000 I  4 226  I   178   I 4 404 I I------I-------------I-------------I-------I I 2001 I  4 393  I   181   I 4 574 I I------I-------------I-------------I-------I I 2002 I  4 191  I   181   I 4 372 I I------I-------------I-------------I-------I I 2003 I  3 952  I   106   I 4 058 I I------I-------------I-------------I-------I I 2004 I  3 115  I   106   I 3 221 I I------I-------------I-------------I-------I I 2005 I  2 700  I   106   I 2 806 I I------I-------------I-------------I-------I I 2006 I  2 582  I   106   I 2 688 I I------I-------------I-------------I-------I I 2007 I  3 422  I   277   I 3 699 I I------I-------------I-------------I-------I I 2008 I  3 541  I   255   I 3 796 I I------I-------------I-------------I-------I I 2009 I  3 174  I   312   I 3 486 I I------I-------------I-------------I-------I I 2010 I  3 473  I   100   I 3 573 I I------I-------------I-------------I-------I I 2011 I  3 973  I   152   I 4 125 I I------I-------------I-------------I-------I I 2012 I  4 331  I   78   I 4 409 I I------I-------------I-------------I-------I I 2013 I  4 909  I   21   I 4 930 I I------I-------------I-------------I-------I 
Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR (centrálny register rizikových prác)
Graf č.1: Počet
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.