Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Návod na používanie strojného zariadenia - v oblasti BOZP často podhodnotený a podceňovaný dokument

Dátum: Autor/i: Ing. Pavol Farárik Rubrika: DO POZORNOSTI

Návod na používanie strojného zariadenia (ďalej len „stroja“) vypracúva výrobca stroja, ktorý je ho povinný budúcemu užívateľovi priložiť k dodávke stroja. Pre užívateľa stroja je návod na používanie stroja dôležitým dokumentom, má všestranné využitie, uplatňuje sa aj v oblasti BOZP. Slovenskí výrobcovia strojov môžu pri tvorbe návodu použiť nezáväznú normu STN EN ISO 20607 (83 3004) – Bezpečnosť strojných zariadení – Návod na používanie – Všeobecné zásady tvorby. Článok zdôrazňuje význam návodu pre užívateľa stroja a venuje sa podrobne požiadavkám na jeho tvorbu, najmä požiadavkám na tvorbu jeho bezpečnostných častí.

Návod má pre budúceho užívateľa stroja mimoriadny význam. Ak je užívateľom stroja zamestnávateľ, ktorý ho bude prevádzkovať, slúži mu návod nielen na poskytnutie technických a prevádzkových informácií, ale mu poskytuje aj bezpečnostné pokyny na jeho bezpečné používanie. Používaním sa rozumie činnosť spojená so spúšťaním, zastavovaním, obsluhou, nastavovaním, opravou, prepravou, údržbou a čistením stroja po celú dobu jeho prevádzky. Návod je základným dokumentom pre zaškoľovanie a praktický zácvik obsluhy stroja. Je v záujme zamestnávateľa, aby návod bol dôsledne dodržiavaný, lebo tým je zaistené správne a bezpečné prevádzkovanie a údržba stroja a bezpečnosť obsluhy stroja pri akejkoľvek činnosti s ním, napríklad pri obsluhe, údržbe, nastavovaní, čistení a pod. Vyhotovenie návodu na používanie stroja (ďalej len "návodu") ukladá slovenským výrobcom strojov nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z."). Uvedené nariadenie definuje stroj ako súbor, ktorý je vybavený alebo má byť vybavený poháňacím systémom, ktorý nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú alebo zvieraciu silu, zostavený z častí a komponentov, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá, vzájomne spojených na účely stanoveného používania.
Návod je súčasťou technickej dokumentácie, ktorú výrobca vypracúva v rámci výroby každého typu stroja. Technická dokumentácia stroja pozostáva z konštrukčnej a sprievodnej dokumentácie. Sprievodná dokumentácia, ktorej základnou súčasťou je návod, je nevyhnutný dokument k uvedeniu stroja na trh, k jeho uvedeniu do prevádzky alebo do používania. V súvislosti s bezpečným prevádzkovaním stroja a bezpečnosťou práce pri jeho používaní sa za stav ohrozujúci bezpečnosť práce považuje:
-
stroj, ktorý je prevádzkovaný v rozpore so sprievodnou alebo prevádzkovou dokumentáciou výrobcu, dôležitou súčasťou ktorej je návod,
-
prevádzka stroja, u ktorého nie je doložená správa o vykonaní revízie, ktorú vyžaduje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov alebo nie je v určených prípadoch doložený súhlas oprávnenej právnickej osoby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý potvrdzuje, že predmetný stroj vyhovuje bezpečnostným požiadavkám a je spôsobilý na bezpečnú prevádzku,
-
stroj, od ktorého nemá užívateľ sprievodnú alebo prevádzkovú dokumentáciu, ak jej vydanie predpisy na zaistenie BOZP vyžadujú.
V minulosti právne predpisy neukladali výrobcom strojov povinnosť vypracúvať návod. V súčasnej dobe sú výrobcovia strojov z členských štátov EÚ povinní (na stroje vyrobené v EÚ po 29.12.2009) vypracúvať návody, ktorých obsah špecifikuje čl. 1.7.4.2 prílohy 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady
Titulná strana návodu podľa normy obsahuje dátum vydania návodu, informácie k identifikácii stroja (sériové, resp. výrobné číslo), názov výrobcu, kontaktné údaje na výrobcu, dátum výroby stroja a značenie stroja. Každý návod musí mať obsah, ktorý zahŕňa štruktúru návodu a sl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.