Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Návrh novely zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum:

Návrh novely zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Návrh novely zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "návrh zákona") mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. s cieľom premietnuť do neho zámery vyplývajúce z "Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010 - 2014" a poznatky z aplikačnej praxe. Cieľom tohto príspevku je informovať o nových zmenách právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Citovaný návrh bol predmetom riadneho legislatívneho procesu a bol schválený v NR SR s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2012.
Cieľom návrhu zákona je zlepšenie legislatívnych podmienok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP), a to:
-
spružnením podmienok pre výkon pracovnej zdravotnej služby,
-
úpravou podmienok na poskytovanie rekondičných pobytov,
-
znížením administratívneho a finančného zaťaženia zamestnávateľov.
Poznámka
Súčasťou návrhu je aj spresnenie znenia zákona a úprava jeho ustanovení so zreteľom na ostatné zmeny súvisiacich právnych predpisov a poznatky z aplikačnej praxe.
Úprava textu zákona v súlade so zmenami súvisiacich právnych predpisov
Návrhom zákona sa rozširuje pôsobnosť aj na obvinených vo výkone väzby, ako aj na odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, ktorí sú zaradení do práce.
-
Zmena § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. zabezpečí pôsobnosť tohto zákona aj na ústavyna výkon väzby, nemocnice pre obvinených a odsúdených a obvinených vo výkone väzby, pričom povinnosti zamestnávateľa voči obvinenému a odsúdenému plní podľa § 32 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov a § 42 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa pôsobnosť nebude vzťahovať na príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ak plnia úlohy mimo územia Slovenskej republiky. Aj pri týchto činnostiach je však zamestnávateľ povinný zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň BOZP.
-
Z dôvodu odstránenia výkladových problémov § 7 zákona č. 124/2006 Z.z., ktorý upravuje problematiku oboznamovania a informovania zamestnancov, a § 16 zákona č. 124/2006 Z.z., ktorý sa zaoberá získaním a udržiavaním osobitnej kvalifikácie na výkon určitých činností v oblasti BOZP, sa upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú inak. Z predmetného ustanovenia bol vypustený termín "ostatné predpisy" (napr. STN).
-
Vzhľadom na problémy v spojitosti s pracovným úrazom a závažnou priemyselnou haváriou sa navrhuje doplniť do zákona č. 124/2006 Z.z. ustanovenie, podľa ktorého príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru na vyšetrovanie pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie alebo priemyselnej havárie je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie alebo závažná priemyselná havária vznikli.
-
Navrhuje sa vypustiť povinnosť zamestnávateľa registrovať pracovný úraz - s predpokladanou alebo skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti najmenej 42 dní. Limit pracovnej neschopnosti 42 dní bol pôvodne ustanovený v súlade s § 123 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, v ktorom sa za poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas rozumie porucha, ktorá si vyžiadala skutočnú dĺžku pracovnej neschopnosti v trvaní najmenej 42 kalendárnych dní. Dĺžka pracovnej neschopnosti bola vypustená, nakoľko nevypovedala o reálnej závažnosti pracovného úrazu, a napriek tomu bol zamestnávateľ pri jej oznamovaní povinný konať ako pri smrti alebo ťažkej ujme na zdraví.
-
Novela zákona špecifikuje aj podmienky na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba. Ustanovuje sa podmienka kedy môžu fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby opätovne požiadať Národný inšpektorát práce alebo Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanie oprávnenia, ak im bolo odobraté z dôvodu, že poruši
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.