Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Návrhy a odporúčania na motiváciu a stimuly pre zamestnávateľov v SR v oblasti ekonomických nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania

Dátum:

Príspevok je záverečnou časťou série o ekonomických nákladoch na úrazy a choroby z povolania u zamestnávateľov v SR. Predstavuje návrhy opatrení a odporúčaní v krátkodobom a strednodobom horizonte zo strany štátnych inštitúcií, na podnikovej úrovni aj v oblasti osvety a propagácie u občanov o mimopracovnej úrazovosti.

Návrhy a odporúčania na motiváciu a stimuly pre zamestnávateľov v SR v oblasti ekonomických nákladov na pracovné úrazy a choroby z povolania
RNDr.
Miroslava
Kordošová
PhD.,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Motivácia a stimuly, o ktorých sme písali v predchádzajúcich častiach, možno realizovať prostredníctvom rôznych odporúčaní a opatrení, pričom opatrenia možno realizovať v krátkodobom a strednodobom horizonte.
Opatrenia, ktoré možno realizovať v krátkodobom horizonte
1.
Financovanie prevencie a osvety v oblasti BOZP, pracovných úrazov a chorôb z povolania z prostriedkov získaných z úrazového poistenia v Sociálnej poisťovni - zmena príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení.
Programy prevencie by mali slúžiť na obmedzovanie a odstraňovanie príčin vzniku poškodení zdravia pri práci.
Zameranie programov prevencie:
1.
program na podporu poradenstva v predchádzaní vzniku poškodenia zdravia pri práci,
2.
program na podporu výchovy a vzdelávania na zvyšovanie úrovne BOZP,
3.
program na podporu poskytovania informácií o nových poznatkoch vedy a techniky v oblasti odstraňovania rizík,
4.
program a priority na výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok a ďalšie.
Finančné prostriedky na zabezpečenie prevencie v úrazovom poistení sa budú získavať zo štátneho rozpočtu, pretože sociálne úrazové poistenie už je súčasťou systému sociálneho poistenia a jeho príjmy sú prímami štátneho rozpočtu. Výška získaných prostriedkov pre daný kalendárny rok by mala byť aspoň 5% z objemu dávok vyplácaných v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2.
Posilniť preventívnu činnosť IP a ÚVZ v oblasti osvety a propagácie bezpečnej a zdravej práce.
3.
Venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť - médiá, tlač, propagácia a osveta.
4.
Vypracovať metodickú príručku na odhad nákladov, prevenciu a osvetu pre podniky.
5.
Zaviesť súťaž medzi malými a strednými zamestnávateľmi "Tak takto nie!", ktorej cieľom by malo byť posudzovanie rizík a poukazovanie na nebezpečné správanie sa a situácie prostredníctvom fotografií (laických aj profesionálnych).
Opatre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.