Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Novela zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. - zákon č. 469/2011 Z.z.

Dátum:

Novela zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. - zákon č. 469/2011 Z.z.
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Cieľom príspevku je informovať o nových zmenách právnej úpravy v oblasti inšpekcie práce ako sú: zabezpečenie transparentnosti výkonu inšpekcie práce, spružnenie výkonu inšpekcie práce, zvýšenie ochrany zamestnancov a zlepšenie vymáhateľnosti práva, úprava pokút, spresnenie niektorých ustanovení novely zákona.
Účelom zákona je zabezpečiť transparentnosť výkonu inšpekcie práce.
Zákon vychádza z aplikačnej praxe orgánov inšpekcie práce. Cieľom je tiež spružnenie výkonu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zákon prináša okrem iného nasledovné:
-
umožňuje vo výnimočnom a odôvodnenom prípade výkon inšpekcie práce inšpektorátu práce aj mimo obvodu jeho pôsobnosti,
-
zavádza povinné ukladanie peňažných pokút pri závažnom porušení povinností a po neodstránení nedostatkov,
-
upravuje predpoklad doručenia písomností z výkonu inšpekcie práce poštou,
-
upravuje povinnosť inšpektorátu práce vydávať na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, potvrdenie o tom, že u nich vznikla udalosť (pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie, závažná priemyselná havária, choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania), ak vyšetroval príčiny vzniku tejto udalosti,
-
upresňuje kompetencie v oblasti trhového dohľadu,
-
navrhuje preukazovanie príslušnosti inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly aj služobnou rovnošatou,
-
navrhuje sa, že inšpektor práce určí primeranú lehotu na vykonanie opatrení ustanovených zákonom, pri ktorých nie je uvedená. Inšpektorovi práce sa ustanovuje možnosť nariadiť opatrenia na základe výsledkov inšpekcie práce za účelom efektívneho a rýchleho konania aj ústne.
Poznámka
Väčšine úprav sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2012.
Zabezpečenie transparentnosti výkonu inšpekcie práce
Upozornenie
Transparentnosť výkonu inšpekcie práce sa zabezpečí tým, že inšpektor práce sa bude preukazovať pri výkone inšpekcie práce preukazom inšpektora práce a pri výkone inšpekcie práce na cestách aj služobnou rovnošatou.
Právny predpis
Preukaz inšpektora práce vydáva v zmysle § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 125/2006 Z.z. Národný inšpektorát práce. Súčasná právna úprava neustanovovala všeobecne platný vzor preukazu. Z uvedeného dôvodu sa do zákona č. 125/2006 Z.z. dopĺňa vzor preukazu inšpektora práce, ktorý bude uvedený v prílohe k zákonu. Preukaz inšpektora práce je platný pre celé územie Slovenskej republiky.
Inšpektor práce pri preukazovaní príslušnosti k inšpekcii práce nesmie vydať preukaz z rúk, ale na požiadanie umožní len nahliadnuť do neho. Preukaz bude pozostávať z dvoch strán:
-
prvá strana obsahuje identifikačné údaje inšpektora práce a jeho fotografiu,
-
druhá strana obsahuje v skrátenom rozsahu oprávnenia inšpektora práce, ktoré mu vyplývajú z § 12 zákona č. 125/2006 Z.z.
Právny predpis
Inšpektor práce sa bude preukazovať aj služobnou rovnošatou, ktorú mu poskytne inšpektorát práce. Služobná rovnošata predstavuje prostriedok na preukázanie identity a autority kontrolného orgánu na ceste a príslušnosti k inšpekcii práce. Toto sa vykoná podľa zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/20
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.