Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Oboznamovanie zamestnancov so zásadami BOZP na pracovisku

Dátum:

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení v súčasnosti určuje povinnosť zamestnávateľovi pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Oboznamovanie zamestnancov so zásadami BOZP na pracovisku
Mgr.
Eva
Wlachová
vedúca oddelenia BTS a OPP služieb, BE-SOFT, a.s.
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v tomto rozsahu pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.
Obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.
Ako je to v praxi?
Reálna prax u zamestnávateľov je často taká, že požadované oboznamovanie sa vykonáva formou školenia (vstupného alebo opakovaného), ktoré vykonáva bezpečnostný technik.
Jeho obsahom sú predovšetkým právne a ostatné predpisy vydané na zaistenie BOZP, prípadne všeobecné pokyny alebo interné predpisy vydané zamestnávateľom na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
U mnohých zamestnávateľov nie je reálne, aby bezpečnostný technik vykonal aj zaškolenie zamestnanca na pracovisku, vzhľadom k množstvu používaných technológií, zariadení, chemických látok, pracovných postupov, ochranných prostriedkov a pod. Často je to aj časovo náročné, keďže napr. na jednom vstupnom školení pri prijatí do pracovného pomeru môžu byť účastní zamestnanci s rôznym pracovným zaradením.
Oboznámenie so všetkými informáciami týkajúcim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.