Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Oboznamovanie zamestnancov

Dátum:

Oboznamovanie zamestnancov
Mgr.
Vladimír
Jurík
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Povinnosť zamestnávateľa oboznamovať zamestnancov je nevyhnutným predpokladom, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne, dodržiaval právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"), predpísané pracovné a technologické postupy, správne používal pracovné prostriedky a vyvaroval sa konania, ktoré by mohlo ohroziť život alebo zdravie jeho alebo aj ostatných spolupracovníkov. Od zamestnanca možno vyžadovať, aby sa správal v pracovnom procese spôsobom, ktorý predpokladajú právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP iba vtedy, ak bol s nimi riadne a preukázateľne oboznámený.
Všeobecná povinnosť oboznamovať zamestnancov
V práve EÚ je problematika školenia zamestnancov rámcovo upravená v Smernici Rady z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (89/391/EHS). Podľa čl. 12 ods. 1 zamestnávateľ zabezpečuje, aby každý pracovník bol primerane vyškolený o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä formou informácií a inštrukcií osobitných pre jeho pracovisko alebo prácu:
-
pri nástupe do zamestnania,
-
v prípade preloženia na iné pracovisko alebo zmeny jeho práce,
-
v prípade zavedenia nových pracovných prostriedkov alebo zmeny prostriedkov,
-
v prípade zavedenia akejkoľvek novej technológie.
Školenie pracovníkov musí zohľadňovať nové alebo zmenené riziká a podľa potreby sa periodicky opakuje. Školenia nemôžu byť realizované na náklady pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov a musia sa konať v pracovnej dobe. Zástupcovia pracovníkov s osobitnými úlohami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov majú tiež právo na primerané školenie.
Do slovenského právneho poriadku bola uvedená smernica transponovaná zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z.z."). Základné požiadavky na spôsob a obsah oboznamovania sú predmetom § 7, ktorý má názvov "Oboznamovanie a informovanie zamestnancov".
Zamestnávateľ má povinnosť oboznamovať každého zamestnanca. Z hľadiska spôsobu plnenia tejto povinnosti je dôležité, aby zamestnávateľ zabezpečoval oboznamovanie:
-
zrozumiteľne,
-
preukázateľne,
-
pravidelne.
-
Zrozumiteľnosť oboznamovania - ide predovšetkým o metódy a formy, ktoré sú pri oboznamovaní používané. Je nevyhnutné, aby boli prispôsobené cieľovej skupine zamestnancov, ich profesijnému zameraniu a stupňu dosiahnutého vzdelania. Informácie musia byť zamestnancovi poskytované spôsobom, aby im porozumel po obsahovej aj jazykovej stránke. Z toho dôvodu sa po každom oboznamovaní overujú vedomosti zamestnancov zúčastnených na oboznamovaní. Pre kvalitu oboznamovania sú rozhodujúce zrozumiteľnosť oboznamovania, jeho obsahová stránka a odborná úroveň prednášateľa, nakoľko priamo súvisia so zodpovednosťou zamestnávateľa za škodu vzniknutú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a s dôvodmi liberácie podľa § 196 Zákonníka práce.
-
Preukázateľnosť oboznamovania - za účelom preukázania splnenia zákonnej povinnosti oboznamovať zamestnancov (napr. inšpektorátu práce) zamestnávateľ spravidla vyhotovuje z oboznamovania zamestnancov písomný doklad, z ktorého je zrejmé, kto vykonal oboznamovanie (meno, priezvisko a podpis), aký bol obsah oboznámenia, spôsob a výsledok overenia vedomostí oboznámených zamestnancov. Zamestnávateľ môže použiť tento písomný doklad v budúcnosti napr. pri vyšetrovaní pracovného úrazu, choroby z povolania alebo inej závažnej udalosti.
-
Pravidelnosť oboznamovania -oboznamovanie treba chápať ako proces poskytovania poznatkov o BOZP zamestnancovi v určitých časových intervaloch. Z toho dôvodu pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobená charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom upraviť pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú kratší čas. Ak by bola lehota na oboznamovanie zamestnancov v interných predpisoch zamestnávateľa dlhši
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.