Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci - legislatívne zmeny od 1.8.2014 (1.)

Dátum:

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a naopak dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa. Na pracoviskách, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť ochrane zdravia zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou alebo choroby z povolania. Náklady vynaložené zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov majú jednoznačnú návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie zamestnancov a tým aj v produktivite ich práce.

Ochrana zdravia pri práci - legislatívne zmeny od 1.8.2014 (1.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Ochrana zdravia pri práci je podstatnou časťou problematiky, ktorú upravuje zákon č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "novelizácia zákona"). Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.
Novelizácia zákona upravuje najmä:
-
povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci,
-
problematiku pracovnej zdravotnej služby; podmienky jej zriadenia, náplň činnosti vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
-
uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
-
povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu v súvislosti so získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu pri výkone niektorých činností; týka sa práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a práce s dezinfekčnými prípravkami alebo prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pri profesionálnom použití,
-
ochranu zdravia zamestnancov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci
Novelizáciou zákona sa systematicky upravujú povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením hodnotenia zdravotného rizika pri práci, kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík a vypracovaním posudku o riziku, s vypracovaním prevádzkového poriadku, ktorý schvaľuje príslušný orgán verejného zdravotníctva a zabezpečením posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.
Hlavný dôraz pri určovaní povinností zamestnávateľovi sa kladie na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce.
Sú to práce zaradené do kategórie 3 a 4, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Určuje ich rozhodnutím orgán verejného zdravotníctva na návrh zamestnávateľa.
Zamestnávateľ, ktorý začal vykonávať svoju činnosť až po nadobudnutí účinnosti novelizácie zákona (po 1.8.2014) je povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.
"Staronovou" povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov. Táto povinnosť bola v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 124/2006 Z.z.") od nadobudnutia jeho účinnosti 1.7.2006 až do legislatívnej zmeny zákonom č. 470/2011 Z.z. Od 1.1.2012 bolo povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, čo predstavovalo iba 5% zo všetkých zamestnancov v SR. Pre zamestnancov, ktorí vykonávali práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 (95% zamestnancov v SR), zamestnávateľ nebol povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Novelizácia zákona dala túto povinnosť zamestnávateľa do súladu so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, t.j. upravila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov, ktorá sa vzťahuje na zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.
Ďalšou novou
povinnosťou zamestnávateľa je viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík.
Do účinnosti novelizácie zákona bol zamestnávateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu len o zamestnancoch, ktorí vykonávajú rizikové práce. Zamestnávateľ je povinný kategorizovať práce z hľadiska zdravotných rizík, t.j. zaraďovať faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú exponovaní zamestnanci pri práci (napr. hluk, prach, chemické faktory, vibrácie, biologické faktory, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž, záťaž teplom a chladom, zvýšený tlak vzduchu) do kategórií 1, 2, 3 alebo 4 a viesť evidenciu o zaradení práce jednotlivých zamestnancov do kategórií.
Povinnosť zamestnávateľa kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať (merať) zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti, alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú je doplnená o vedenie záznamov, ktoré obsahujú údaje o meraní, týkajúce sa konkrétnych zamestnancov. Novelizácia zákona upravuje aj náležitosti týchto záznamov.
V novelizácii zákona sú doplnené nové povinnosti zamestnávateľa pri záťaži zamestnancov teplom a chladom pri práci, pri fyzickej záťaži a pri expozícii zamestnancov biologickým faktorom.
Zamestnávateľ je povinný pri nadmernej záťaži zamestnancov teplom alebo chladom upraviť vnútorným predpisom zabezpečovanie opatrení po dohode so zástupcom zamestnancov, vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
Prevádzkový poriadok je zamestnávateľ povinný vypracovať aj v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov.
Pri expozícii zamestnancov biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka, je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom povinné alebo odporúčané očkovanie. Zamestnávateľ uhrádza náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním. Zoznam profesií a prác, na ktoré sa vzťahuje povinné a odporúčané očkovanie, je súčasťou vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.
Doplnená je aj
povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre zamestnancov pitnú vodu,
ktorá má byť na pracovisku samozrejmosťou. Táto povinnosť nebola doteraz v zákone upravená.
Všetky povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktoré sú upravené v § 30 novelizácie zákona vrátane uvedených nových povinností, sa vzťahujú aj na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom.
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelia na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, t.j. k užívateľskému zamestnávateľovi (§ 58 a 58a Zákonníka práce).
Novelizácia zákona upravuje aj
postup, ak zamestnávateľ ukončí svoju činnosť
(napr. zánikom živnosti alebo zánikom spoločnosti). V tomto prípade je zamestnávateľ
povinný odovzdať dokumentáci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.