Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov vystavených zvýšenému riziku expozície hluku v TERICHEM a.s. SVIT

Dátum:

Znižovanie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí a to najmä na pracovisku patrí vo svete, najmä v štátoch s vysokou životnou a pracovnou úrovňou, k dôležitým úlohám spoločnosti. Každý piaty pracovník v Európe musí minimálne počas polovice svojho pracovného dňa zvyšovať hlas, aby ho bolo počuť a 7% pracovníkov má problémy so sluchom súvisiace s prácou. Svetová zdravotnícka organizácia uznala v tejto súvislosti stratu sluchu spôsobenú hlukom ako najrozšírenejšiu chorobu z povolania, ktorá so sebou prináša nezvratné následky.

Ochrana zdravia zamestnancov vystavených zvýšenému riziku expozície hluku v TERICHEM a.s. SVIT
doc. Ing.
Vojtech
Mikloš
PhD.,
Bc.
Maroš
Kolcun
Technická univerzita Košice,
Ing.
Peter
Weiss
Terichem a.s. Svit
Je dôležité určiť právny rámec na stanovenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pred expozíciou zamestnancov rizík spojených s fyzikálnymi činiteľmi, teda hlukom. Posudzovanie týchto rizík, ako aj navrhnutie stratégie znižovania hluku, najmä v pracovnom prostredí.
Právny rámec problematiky hluku rieši nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Meranie hluku v životnom prostredí, ako aj meranie expozície hluku zamestnancov pri práci má svoje špecifiká, ktoré musia byť zohľadnené v postupoch merania expozície hluku vychádzajúce z normy STN EN ISO 9612:2010. Výsledky merania slúžia na posúdenia zdravotného rizika pri práci a následne na kategorizáciu prác podľa vyhlášky MZ SR č. 488/2008 Z.z.
Posudzovanie rizík sa často spája len s procesom identifikácie nebezpečenstiev a ohrození. Treba ho však chápať v širších súvislostiach, ako napr. podnikovú stratégiu pri prevencii úrazov, pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Do skupiny posudzovania rizík možno zahrnúť aj spôsob myslenia, spôsob správania sa pri práci s vedomím toho, čo môže človeka ohroziť, ďalej schopnosť rozoznať riziká a čeliť im. Riziko hluku môžeme zaradiť medzi činnosti s pracovnými zariadeniami, kde hrozí nedostatočná ochrana pohyblivých častí, pohyb strojov a dopravných prostriedkov.
Hodnotenie a posúdenie stavu pracovného prostredia vyžaduje porovnanie zistených skutočností s požiadavkami noriem a platných predpisov.
K dispozícií sú
dva základné prístupy hodnotenia pracovného prostredia:
-
subjektívne hodnotenie
nemerateľných alebo ťažko merateľných faktorov, pri ktorom postačuje iba informatívne zistenie stavu prostredia, na základe ktorého sa prijmú opatrenia na zlepšenie súčasného stavu,
-
objektívne hodnotenie
merateľných faktorov, pri ktorom sa používajú aktuálne metódy a techniky merania.
Pri navrhovaní ochranných opatrení možno postupovať podľa nasledujúcej štruktúry algoritmu na zníženie hluku.
Obr. č. 1:
Algoritmus manažérstva rizika v oblasti akustiky
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Vysvetlivky:
A - Analýza rizika, B - posudzovanie rizika, C - riadenie rizika, D - ovládanie rizika 1
Hluková analýza pracovného prostredia v TERICHEM, a.s.
Cieľom merania a analýzy hluku pracovného prostredia bolo zmapovanie situácie v hale závodu pre spracovanie plastového granulátu. Vo výrobnej prevádzke boli hladiny akusti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.