Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Odborná spôsobilosť na výkon určených činností a obsluhu určených zariadení

Dátum:

Odborná spôsobilosť na výkon určených činností a obsluhu určených zariadení
Ing.
Andrea
Burdová
autorizovaný bezpečnostný technik
Problematika odbornej spôsobilosti na výkon určených činností a obsluhu určených zariadení je v súčasnej legislatíve SR neprehľadná. Podmienky na výkon týchto činností sú uvedené v množstve predpisov, ktoré už dnes nie sú aktuálne a pre užívateľa je obtiažne sa v celom systéme orientovať.
Z uvedeného dôvodu by malo byť snahou MPSVR SR v čo najkratšom čase celý systém prepracovať na aktuálne podmienky tak, aby bol dostatočne prehľadný a aby zahŕňal všetky odvetvia činností.
Pre tento účel schválila vláda SR uznesením č. 114 z 20. februára 2008 Koncepciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2008 až 2012, ktorá ukladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraviť návrhy vykonávacích všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré špecifikujú podmienky na zaistenie BOZP s cieľom zvýšiť úroveň BOZP v SR vo vybraných oblastiach.
Právny predpis
Základný právny rámec, ktorý zahŕňa požiadavky na výkon niektorých činností dáva zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších úprav (ďalej len "zákon"), ktorý v § 16 uvádza:
"Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len "osvedčenie alebo preukaz") vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 (ďalej len "osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie"). Osvedčenie alebo preukaz sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie údaje podľa osobitného predpisu."
V prílohe č. 2 zákona sú uvedené odborné spôsobilosti na výkon niektorých činností a obsluhu zariadení, ktoré je v súčasnej dobe možno získať po splnení požiadaviek absolvovaním vzdelávania a následným preskúšaním u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie alebo u oprávnenej právnickej osoby.
Sú to:
Činnosť na vyhradených technických zariadeniach (ďalej len VTZ) tlakových - skupina 02
Skupina 02.1 - revízny technik pre tlakové nádoby stabilné, kotly parné a kvapalinové, kovové tlakové nádoby na dopravu plynov a tlakové nádoby hasiacich prístrojov, potrubné vedenie s médiom para, horúca voda alebo vzduch, bezpečnostné zariadenia.
Výstup: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa skupiny VTZ tlakových u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 02.1.
Skupina 02.2 - osoby na obsluhu kotlov I. až V. triedy.
Výstup: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu kotla príslušnej triedy u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 02.2.
Skupina 02.3 - osoby na opravy kotlov I. až V. triedy a na opravy potrubných vedení s médiom para, horúca voda alebo vzduch.
Výstup: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na opravy príslušného VTZ u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie pre skupinu 02.3.
Upozornenie
Osvedčenie, resp. preukaz po overení odbornej spôsobilosti vydáva oprávnená právnická osoba (ďalej len OPO).
Činnosť na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích - skupina 03
Skupina 03.1 - revízny technik VTZ zdvíhacích podľa skupín:
-
žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom nad 1000 kg a s ručným pohonom nad 5000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov,
-
pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m,
-
výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov,
-
stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby,
-
regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
-
pohyblivé schody a chodníky,
-
lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky,
-
výsuvné rebríky s motorovým pohonom,
-
zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m,
-
technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky,
-
žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom do 1000 kg vrátane,
-
žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom od 1000 kg do 5000 kg vrátane,
-
zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.