Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Odborná spôsobilosť právnických a fyzických osôb v oblasti BOZP

Dátum:

Regulovanie odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP je predpokladom kvalitného zaistenia a zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní vybraných činností právnickými osobami, fyzickými osobami, zamestnávateľmi alebo zamestnancami.

Odborná spôsobilosť právnických a fyzických osôb v oblasti BOZP
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Základné právne predpisy upravujúce problematiku odbornej spôsobilosti právnických a fyzických osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") - oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo iný doklad:
-
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
-
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
Kompetentné inštitúcie v danej oblasti:
-
Národný inšpektorát práce podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
-
Inšpektorát práce podľa § 7 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
-
Oprávnená právnická osoba na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
-
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie)
Národný inšpektorát práce (ďalej "NIP")
Na celoslovenskej úrovni zabezpečuje administratívnu agendu, preverovanie vedomostí alebo plnenia zákonných podmienok pri vydávaní a odoberaní:
-
oprávnenia právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z.z.,
-
oprávnenia fyzickej alebo právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 21 zákona č. 124/2006 Z.z.,
-
osvedčenia autorizovanému bezpečnostnému technikovi podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z.z.,
-
oprávnenia fyzickej alebo právnickej osobe na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z.z.
Inšpektorát práce (ďalej "IP")
Podstatnou úlohou v činnosti inšpektorátov práce je vydávanie a odoberanie preukazov na vykonávanie činnosti a osvedčení na vykonávanie činnosti ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v prvom bode zákona č. 124/2006 Z.z. Na základe týchto dokladov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o činnosti uvedené v prílohe č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z.z., konkrétne v písm. a) až g), i) až k) a m).
Preukaz alebo osvedčenie sa vydáva na neurčitý čas. Stráca platnosť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí, ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydaný preukaz, osvedčenie a ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
Oprávnená právnická osoba na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
Zákon č. 124/2006 Z.z. vymedzil úlohy oprávnenej právnickej osoby a orientuje ich prevažne na vybrané úkony, ktoré tvoria overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, na ktorú sa vydáva oprávnenie Národným inšpektorátom práce.
Oprávnená právnická osoba vykonáva činnosti na všetkých technických zariadeniach: tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových. Oprávnená právnická osoba vydáva príslušné doklady, a to napr. oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom, doklad o overení odborných vedomostí osôb.
Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
V súčasnosti na Slovenskú vykonáva tieto činnosti päť oprávnených právnických osôb:
-
Technická inšpekcia, a.s., Bratislava
-
TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Bratislava
-
E. I. C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov
-
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany
-
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie
Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. § 16 ods. 1 písm. a) bod 2 osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie vydáva doklady na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t) zákona.
Zoznam oprávnení - § 14, 15, 21, 27 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 13 a 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 I----------------------------------------------------------I-----------I------------I--------------I I ČINNOSŤ                             I PREVERUJE I  VYDÁVA  I  ODOBERÁ  I I                             I      I OPRÁVNENIE I OPRÁVNENIE I I----------------------------------------------------------I-----------I------------I--------------I I Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických  I  NIP  I  NIP   I   NIP   I I zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z.z.     I      I      I       I I (právnická osoba)                    I      I      I       I I----------------------------------------------------------I-----------I------------I--------------I I Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle    I  NIP  I  NIP   I   NIP   I I § 21 zákona č. 124/2006 Z.z. (právnická osoba)      I      I      I       I I----------------------------------------------------------I-----------I------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.