Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom, pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

Dátum:

Zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 51/1988 Zb.") a zo zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 58/2014 Z.z.") vyplýva, že organizácia, t.j. právnická a fyzická osoba zriadená podľa obchodného zákonníka (ďalej "organizácia"), musí byť držiteľom príslušného oprávnenia. Zamestnanci v zamestnaneckom pomere a iné fyzické osoby, ktoré nie sú v zamestnaneckom pomere (ďalej "fyzické osoby"), ktoré vykonávajú banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom (ako aj činnosť s tým súvisiacu) a vykonávajú práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, môžu byť ustanovení do predpísaných funkcií len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (oprávnenia) získaného skúškou.

Oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom, pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Ing.
Dušan
Moravčík
Odborník na výbušniny a bezpečnosť, Banská Bystrica
Organizácie (ustanovenie § 3a zákona č. 51/1988 Zb.), ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou týchto činností môžu zamestnancov a fyzické osoby ustanoviť do predpísaných funkcií (taxatívne určených predpisom) len na základe získaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti (oprávnenia).
Odborná spôsobilosť pozostáva z príslušnej kvalifikácie, t.j. požadovaného školského vzdelania, a z požadovanej praxe v príslušnom odbore.
O požadovanej kvalifikácii, odbornej praxi, osvedčení o odbornej spôsobilosti a o povoľovaní výnimky zo vzdelania a dĺžky praxe, pojednáva vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z., o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej "vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z.").
Overovanie odbornej spôsobilosti
Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z. ustanovuje požiadavky na kvalifikáciu, prax a overovanie odbornej spôsobilosti (ustanovenia § 2, 4, 5) na funkciu:
-
vedúci bane,
-
vedúci lomu,
-
vedúci inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
-
banský projektant (požiadavky na projektanta upravené osobitnými predpismi nie sú dotknuté),
-
odborne spôsobilý zamestnanec na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky (ďalej "banský bezpečnostný technik"),
-
zamestnanec určený na riadenie likvidácie havárií (ďalej "vedúci likvidácie havárií").
Obvodné banské úrady v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a v Spišskej Novej Vsi ustanovené vyhláškou MH SR č. 333/1996 Z.z., (ďalej "obvodné banské úrady") overujú vedomosti zamestnancov, fyzických osôb ústnou skúškou a vydávajú im osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hore uvedené funkcie.
Výnos MH SR z 20. júla 1993 č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom ustanovuje v § 3 a 4 (okrem iného) požiadavky na overovanie odbornej spôsobilosti u fyzických osôb (ďalej len "výnos MH SR č. 1/1993") na funkciu:
-
banský merač,
-
hlavný banský merač.
Pre skúšky banského merača a hlavného banského merača platí Skúšobný poriadok č. 6184/1993 z 28.9.1993, ktorý je súčasťou výnosu MH SR č. 1/1993.
Obvodné banské úrady overujú ústnou skúškou odbornú spôsobilosť a vydávajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na funkciu banského merača a na funkciu hlavného banského merača vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici (ďalej len "Hlavný banský úrad").
Evidenciu banských meračov vedú príslušné obvodné banské úrady a evidenciu hlavných banských meračov vedie Hlavný banský úrad.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ustanovenie § 11) a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ustanovenie § 35) ustanovujú overovanie odbornej spôsobilosti na funkciu:
-
technik požiarnej ochrany,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.