Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Poslanie pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov

Dátum:

Prevzatím smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z.z. [2] sa na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci Ing. Peter Weiss, ustanovili ochranné a preventívne služby u zamestnávateľov v členení na bezpečnostnotechnické služby a pracovné zdravotné služby. Pracovná zdravotná služba je odborná služba u zamestnávateľov, ktorá plní preventívne funkcie a zodpovedá za poradenstvo v oblasti zabezpečenia zdravých a bezpečných pracovných podmienok, ktoré budú umožňovať optimálne telesné a mentálne zdravie vo vzťahu k práci, ako aj poradenstvo pri prispôsobovaní práce možnostiam zamestnancov z hľadiska ich telesného a mentálneho zdravia.

Poslanie pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s. r. o., Poprad,
Ing.
Peter
Weiss
Chemosvit, a.s. Svit
Úvod
Rozsah povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pri práci je ustanovený v § 30 zákona č. 355/2007 Z.z. [3], kde okrem iných povinností je povinnosť zabezpečiť pre všetkých svojich zamestnancov zdravotný dohľad. Zdravotný dohľad tvorí dohľad nad pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a spôsobom vykonávania práce (ďalej len "dohľad nad podmienkami práce") z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov a dohľad nad zdravím zamestnancov, ktorý zahŕňa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotný dohľad u zamestnáva- teľov vykonáva pracovná zdravotná služba (ďalej len "PZS").
Náročnosť činnosti PZS závisí od stavu pracovných podmienok, od druhu faktorov práce a pracovného prostredia, od zaradenia prác do kategórií v znení vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. [4] a od počtu zamestnancov zaradených do jednotlivých kategórií prác na pracoviskách (prevádzkach) jednotlivých zamestnávateľov. Pri vykonávaní zdravotného dohľadu PZS spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa, s bezpečnostnotechnickou službou a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre BOZP.
Výkony PZS môžu zamestnávatelia (právnické osoby a fyzické osoby/podnikatelia, ktorí zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu) zabezpečiť buď vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľskym spôsobom na základe zmluvy o poskytovaní výkonov PZS. Zabezpečenie činnosti PZS vlastnými zamestnancami
Zabezpečenie činnosti PZS vlastnými zamestnancami znamená, že zamestnávateľ musí mať odborných pracovníkov na dohľad nad pracovnými podmienkami a lekára(ov) na dohľad nad zdravím, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak má zamestnávateľ zaradené práce do:
-
prvej alebo druhej kategórie, musí mať dostatočný počet pracovníkov s odbornou spôsobilosťou a lekára(ov) so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa tab. č. 1,
-
prvej, druhej, tretej a štvrtej kategórie, musí mať tím pracovníkov s odbornou spôsobilosťou a lekára(ov) so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa tab. č. 1, pričom bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik môže vykonávať dohľad nad pracovnými podmienkami len na pracoviskách (prevádzkach), kde sú práce zaradené do prvej a druhej kategórie.
Tab. č. 1: Spôsobilosť pracovníkov a špecializácia lekárov v špecializačnom odbore na výkon činnosti PZS
 I----------------------------------------------------------------------------I I Personálne zloženie tímu na výkon zdravotného dohľadu           I I-------------------------------------------------I--------------------------I I Dohľad nad pracovnými podmienkami        I Dohľad nad zdravím    I I-------------------------------------------------I--------------------------I I Odborný pracovník:               I Lekár(i) so       I I                         I špecializáciou v     I I - VŠ vzdelanie druhého stupňa v magisterskom  I špecializačnom odbore:  I I  alebo bakalárskom študijnom programe v odbore I             I I  verejné zdravotníctvo (verejný zdravotník),  I - pracovné lekárstvo,  I I                         I             I  I - diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, I - klinické pracovné   I I                         I  lekárstvo a klinická  I I - asistent hygienickej služby,         I  toxikológia,      I I                         I             I I - iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou I - preventívne pracovné  I I  v špecializačnom odbore hygiena pracovných  I  lekárstvo a      I I  podmienok alebo hygiena životného a      I  toxikológia,      I I  pracovného prostredia,            I             I I                         I - služby zdravia pri   I I - bezpečnostný technik alebo autorizovaný    I  práci,       
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.