Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Posudzovanie expozície elektromagnetickému poľu podľa nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z.z.

Dátum:

Elektromagnetické polia v priemysle vznikajú ako sprievodný jav Ing. Milan Drahoš, technologických procesov, ako je výroba a prenos elektrickej energie, elektrické zváranie, galvanické pokovovanie, elektrolýza alebo sú generované vysielacími zariadeniami na prenos technologických údajov a informácií. Pri práci alebo pobyte zamestnancov v prostredí s výskytom elektromagnetických polí dochádza k priamym biofyzikálnym účinkom na ľudské orgány alebo k nepriamym účinkom. Nariadením vlády SR č. 209/2016 Z.z., ktoré nadobudlo platnosť 1.7.2016 [1] bola do právneho systému Slovenskej republiky prevzatá smernica EP a Rady 2013/35/EÚ zo dňa 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia).

Posudzovanie expozície elektromagnetickému poľu podľa nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z.z.
Ing.
Richard
Drahoš
PhD.,
Ing.
Milan
Drahoš
PhD.,
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Požiadavky ustanovené v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z.z. (ďalej len "nariadenie vlády") na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti zamestnancov sa vzťahujú na priame biofyzikálne účinky a na nepriame účinky.
Priame biofyzikálne účinky sú účinky v ľudskom organizme spôsobené (vyvolané) jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli a v závislosti na frekvencii polí sa tieto účinky členia na tepelné a netepelné.
Nepriame účinky sú spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.
Priame biofyzikálne účinky elektromagnetických polí
Rozsiahle štatistiky a experimenty vykonávané v rámci výskumných programov na celom svete preukázali interakciu medzi elektromagnetickým poľom a živou hmotou. Ľudský organizmus je charakterizovaný ako komplexné a premenlivé prostredie zložené z vodných roztokov elektrolytov, koloidov a buniek, pričom ľudské orgány (tkanivá) sú suspenziou buniek v elektrolytoch.
Na základe doterajších poznatkov interakcia elektromagnetického poľa s ľudským organizmom spôsobuje:
-
Netepelné účinky - elektrická stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov, ktoré môžu mať vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnanca, napr. stimulácia zmyslových orgánov môže vyvolať aj prechodné symptómy, ako závraty alebo klamlivé zrakové vnemy, čo môže mať vplyv na bezpečnosť pri práci. Pri dlhodobom pôsobení sa to môže prejavovať telesnou slabosťou, pocitom vyčerpanosti, zvýšenou únavou, zhoršením pamäte, poruchami spánku a bolesťami hlavy.
-
Tepelné účinky - prehriatie telesného tkaniva absorpciou energie z elektromagnetického poľa, tzn. dochádza k nárastu teploty lokálnej časti tela napr. končatín alebo celého tela, čo sa zistí najskôr po šiestich minútach expozície. V publikovaných podkladoch sa ako následok tepelných účinkov najčastejšie uvádza poškodenie vnútorného ucha, zakalenie očnej šošovky a poškodenie rohovky ako následok oteplenia očí.
Nepriame účinky elektromagnetických polí
Medzi nepriame účinky, ktoré môžu byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov patria najmä:
-
ovplyvňovanie funkcie kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov a lekárskych zariadení nosených na tele,
-
riziko vymršťovania feromagnetických predmetov v statickom magnetickom poli,
-
iniciácia elektrovýbušných detonátorov,
-
požiare a explózie, ktoré sú výsledkom vznietenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými indukovanými prúdmi, kontaktnými elektrickými prúdmi alebo výbojmi,
-
kontaktný elektrický prúd.
Limitné a akčné hodnoty veličín expozície elektromagnetickému poľu
Na ochranu zdravia zamestnancov pred priamymi biofyzikálnymi (netepelnými, tepelnými) účinkami elektromagnetických polí sú ustanovené limitné hodnoty veličín expozície v zodpovedajúcom frekvenčnom rozsahu.
Na účely zjednodušeného preukazovania dodržiavania príslušných limitných hodnôt veličín expozície alebo na prijatie opatrení na odstránenie alebo zníženie rizík z expozície elektromagnetickému poľu sú ustanovené akčné hodnoty veličín expozície v zodpovedajúcom frekvenčnom rozsahu.
Limitné hodnoty veličín expozície
Limitné hodnoty veličín expozície boli stanovené na základe dokázaných krátkodobých a akútnych priamych biofyzikálnych účinkov, ktoré charakterizujú tepelné a netepelné účinky v zodpovedajúcom frekvenčnom pásme polí a sú stanovené pre:
-
zmyslové účinky - účinky na centrálnu nervovú sústavu v hlave osoby súvisiace so sietnicovým fosfénom a menšími dočasnými zmenami niektorých mozgových funkcii, ktoré spôsobujú prech
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.