Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Používanie röntgenových prístrojov

Dátum:

Používanie röntgenových prístrojov
Ing.
Ľudmila
Auxtová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Chcel by som požiadať o stanovisko v problematike používania röntgenových prístrojov na pracovisku zamestnávateľa.
Ake má zamestnávateľ na pracovisku RTG prístroj, ktorý meraním neprekračuje žiadne zákonom ustanovené limity a spadá len do oznamovacej povinnosti v zmysle NV SR č. 345/2006 Z.z. a pravidelné merania vychádzajú hlboko pod limitom.
Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. bolo zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") s účinnosťou od 1. apríla 2018 zrušené.
V praxi sa používa mnoho rôznych RTG prístrojov a riziká súvisiace s ich obsluhou a prevádzkou nie sú rovnaké, preto činnosť vedúca k ožiareniu, pri ktorej sa RTG prístroje prevádzkujú, môže podľa zákona spadať do niektorej z uvedených kategórií:
1.
Vykonávanie činnosti je oslobodené od oznamovacej povinnosti
§ 24 ods. 1 písm. c) zákona ustanovuje, že oznámenie činnosti vedúcej k ožiareniu sa nevyžaduje, ak sa pri jej vykonávaní bude používať typovo schválený generátor ionizujúceho žiarenia emitujúci ionizujúce žiarenie a skonštruovaný tak, že za bežných prevádzkových podmienok príkon dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia nepresahuje 0,001 mSv/h. (Poznámka: RTG prístroj je generátorom ionizujúceho žiarenia.)
Ak používaný röntgenový prístroj uvedené kritérium nespĺňa, potom vykonávanie činnosti s prihliadnutím na charakter, súvisiacu mieru možného ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľstva a možné riziko vyplývajúce z predvídateľných porúch a odchýlok od bežnej prevádzky podľa § 22 zákona podlieha oznamovacej povinnosti alebo vyžaduje registráciu alebo povolenie.
2.
Oznámenie príslušnému orgánu radiačnej ochrany (§ 23 ods. 1 písm. b zákona) sa vyžaduje na prevádzku:
-
periférneho kostného denzitometra,
-
prenosného prístroja alebo laboratórneho prístroja na röntgenfl uorescenčnú analýzu,
-
generátora žiarenia skonštruovaného tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 0,01 mSv/hod.
3.
Registrácia príslušným orgánom radiačnej ochrany (§ 25 zákona) sa vyžaduje na prevádzku:
-
zubného röntgenového prístroja alebo veterinárneho röntgenového prístroja,
-
celotelového röntgenového kostného denzitometra,
-
generátora žiarenia s výnimkou elektrónového mikroskopu skonštruovaného tak, že príkon pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.