Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení pracoviska

Dátum:

Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení pracoviska
ASPI, Wolters Kluwer, s. r. o.
Rozhodnutie
Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení pracoviska v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
§ 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
§ 7 ods. 3 písm. b), § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 - 3 zákona č. 125/2006 Z.z.
§ 250f ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zakladá zamestnávateľovi objektívnu zodpovednosť, z ktorej sa nemôže vyviniť s odkazom na argument, že išlo o náhly jav a že bolo nemožné od neho reálne vyžadovať takú organizáciu práce a zodpovednosti nadriadených pracovníkov prítomných na pracovisku, ktorá by umožňovala operatívne a včas reagovať na danú situáciu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Sžo 11/2012.
Skutkový stav
Krajský súd v Žiline (ďalej "krajský súd") zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal zrušenia rozhodnutia správneho orgánu č. X z 27.1.2011, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie inšpektorátu práce v Nitre č. X z 23.5.2011.
Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/ a ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 124/2006 Z.z.") tým, že nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa demontáže podpernej konštrukcie debniaceho systému DOKA a nedodržal povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa všeobecného technologického postupu a návodu na montáž nosnej konštrukcie DOKA na stavbe "Rýchlostná R1" čo bolo zistené pri vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b/ v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 125/2006 Z.z.").
Krajský súd preskúmal rozhodnutie správneho orgánu 1. stupňa a žalovaného konajúc podľa § 250f ods. 1 a 2 OSP a dospel k záveru, že pokuta bola žalobcovi uložená dôvodne, pretože žalobca nezabezpečil pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie jeho zamestnancov, nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa demontáže podpornej konštrukcie debniaceho systému DOKA a nedodržal povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.