Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Požiadavky na umelé osvetlenie vnútorných pracovísk

Dátum:

Osvetlenie vnútorných pracovísk (priestorov), miest zrakových úloh alebo činností sa dá zabezpečiť denným svetlom, sústavou umelého osvetD2R engineering, s. r. o., lenia alebo ich kombináciou. Pri návrhu umelého osvetlenia vnútorných Poprad pracovísk, miest zrakových úloh alebo činností sa vychádza z požiadaviek stanovených v norme STN EN 12464-1:2011 [1] s prihliadnutím aj na požiadavky osvetlenia pracovísk, ktoré sú stanovené vo vyhláške MZ SR č. 541/2007 Z.z. [2] v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z.z. [3]. Uvedené vyhlášky MZ SR sú vykonávacími predpismi na plnenie povinnosti zamestnávateľov uvedených v § 36 zákona č. 355/2007 Z.z. [4]. Základné pojmy a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie sú uvedené v norme STN EN 12665:2011 [5].

Požiadavky na umelé osvetlenie vnútorných pracovísk
Ing.
Milan
Drahoš
Ing.
Richard
Drahoš
PhD.
Úvod
Optimálne svetelné prostredie na pracoviskách z umelej osvetľovacej sústavy možno zabezpečiť len vzájomným zosúladením a ovplyvňovaním článkov reťazca: umelý svetelný zdroj - svietidlo - pracovný priestor/technológia - človek. Preto požiadavky na umelé osvetlenie vnútorných pracovísk, miest zrakových úloh alebo činností zohľadňujú tri kritériá:
-
zrakovú pohodu (nepriamo ovplyvňuje produktivitu a kvalitu práce),
-
zrakový výkon (schopnosť vykonávať zrakové úlohy v rôznych podmienkach a pri dlhšom trvaní úloh),
-
ochranu zdravia a bezpečnosť.
Požiadavky na osvetlenie stanovené v norme STN EN 12464-1:2011, zohľadňujú nároky na zrakovú pohodu a zrakový výkon pri vykonávaní zrakových úloh alebo pracovných činností. Požiadavky na osvetlenie stanovené vo vyhláške MZ SR č. 541/2007 Z.z. zohľadňujú zdravotné aspekty osvetlenia na pracoviskách s denným, združeným a umelým osvetlením a na pracoviskách bez denného svetla.
Za pracovisko bez denného osvetlenia sa považuje pracovisko vo vnútorných priestoroch bez osvetľovacích otvorov alebo s osvetľovacími otvormi, v ktorých nie sú splnené podmienky na združené osvetlenie.
Kvantitatívne požiadavky na umelé osvetlenie miest zrakových úloh alebo činností a pracovných priestorov sú vyjadrené udržiavanou osvetlenosťou Em v luxoch (lx) na porovnávacej rovine. Pod pojmom udržiavaná osvetlenosť sa rozumie hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť danej plochy nemá klesnúť v dobe keď sa má urobiť údržba osvetľovacej sústavy [5]. Na výpočet alebo overenie priemernej osvetlenosti v mieste zrakovej úlohy alebo činností a v pracovných priestoroch musí byť vytvorená sieť kontrolných bodov, pričom maximálna veľkosť bunky kontrolnej siete je uvedená v čl. 4.4 normy STN EN 12464-1:2011.
Každá umelá osvetľovacia sústava od okamihu uvedenia do prevádzky sa postupne znehodnocuje.
Straty svetelného toku sú spôsobené usadzovaním nečistôt na povrchu svetelných zdrojov a na optických častiach svietidiel a starnutím svetelných zdrojov a svietidiel. K zníženiu osvetlenosti prispieva aj znečistenie svetelne aktívnych vnútorných plôch (povrchov) pracoviska.
Pri návrhu alebo posudzovaní stavu svetelného prostredia z reálnej umelej osvetľovacej sústavy sa musí zohľadniť celkový udržiavací činiteľ MF, ktorý závisí od spôsobu údržby svetelných zdrojov a predradníkov, svietidiel, prostredia a od plánu údržby.
Požiadavky na osvetlenie podľa normy
Požiadavky na udržiavanú osvetlenosť Em stanovené v norme STN EN 12464-1:2011 s prihliadnutím na typ priestoru sa vzťahujú na miesta zrakovej úlohy alebo činností, a to na porovnávacej rovine súvisiacej s konkrétnou zrakovou úlohou, ktorá môže byť horizontálna, vertikálna alebo naklonená. Priemerná osvetlenosť miesta akejkoľvek zrakovej úlohy alebo činnosti bez ohľadu na vek a stav osv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.