Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovná zdravotná služba v novele zákona č. 355/2007 Z.z., účinnej od 1. decembra 2017 (1.)

Dátum:

V súvislosti so zmenami v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcimi sa pracovnej zdravotnej služby, vám na nasledujúce otázky odpovedá:

Pracovná zdravotná služba v novele zákona č. 355/2007 Z.z., účinnej od 1. decembra 2017 (1.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH,
Úrad verejného zdravotníctva SR
1.
Čo je to pracovná zdravotná služba a aký má význam pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov?
Pracovná zdravotná služba je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľa na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, poskytovaná samostatne lekárom s určenou špecializáciou, samostatne verejným zdravotníkom alebo zdravotníckymi pracovníkmi v tíme pracovnej zdravotnej služby pod vedením "pracovného" lekára. Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov. Jej činnosť zahŕňa najmä dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom zameraného na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.
Problematika pracovnej zdravotnej služby je legislatívne upravená v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 355/2007 Z.z.") a v jeho vykonávacom predpise, ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
1. decembra 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 289/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. (ďalej "novela zákona č. 355/2007 Z.z."), ktorý reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu systému pracovnej zdravotnej služby. Novelou zákona č. 355/2007 Z.z. došlo k zmenám niektorých existujúcich povinností zamestnávateľov súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov pri práci a pracovnou zdravotnou službou, niektoré povinnosti zamestnávateľov boli zrušené, a zároveň boli doplnené aj nové povinnosti zamestnávateľov súvisiace s touto problematikou.
2.
Ktoré existujúce povinnosti zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci boli novelou zákona č. 355/2007 Z.z. zmenené?
Dôležitou zmenou v povinnostiach zamestnávateľov v zákone č. 355/2007 Z.z. je, že zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov primeraný zdravotný dohľad spoluprácou s pracovnou zdravotnou službou pri plnení konkrétnych povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci a to s ohľadom na mieru zdravotného rizika zamestnancov pri práci. Táto povinnosť zamestnávateľov sa vzťahuje na všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.
V novele zákona č. 355/2007 Z.z. je spresnená už existujúca povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (ďalej "posúdenie zdravotného rizika") tak, že plnenie tejto povinnosti zamestnávateľ zabezpečuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov.
Súčasne bola novelou zákona č. 355/2007 Z.z. zmenená povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika na pracoviskách z pôvodnej frekvencie raz ročne nasledovne:
-
na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1, pracovná zdravotná služba vykoná posúdenie zdravotného rizika jednorazovo, následne vykoná posúdenie zdravotného rizika na pracovisku vtedy, ak došlo k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí; v tomto prípade zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika s pravidelnou frekvenciou,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.