Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovné podmienky pri práci s počítačom

Dátum:

Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Práca za optimálnych podmienok napomáha duševnému a telesnému rozvoju zamestnancov, môže však byť pre neho aj záťažou. Čoraz častejšie sa používajú nové technologické postupy, zvyšuje sa vystavenie zamestnancov pôsobeniu rôznych faktorov práce a pracovného prostredia, najmä fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom pri práci, ale aj psychickej pracovnej a senzorickej záťaži, ktorú charakterizuje hlavne záťaž sluchu alebo zraku. Všeobecne sa zvyšuje vplyv pracovnej záťaže na zdravie a pracovnú pohodu zamestnancov. Postupne vznikajú stále vyššie nároky na prevenciu chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a pracovných úrazov.

Pracovné podmienky pri práci s počítačom
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Z uvedených dôvodov musí zamestnávateľ zabezpečovať účinné opatrenia na odstránenie alebo aspoň na obmedzenie negatívnych vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a tým zabrániť poškodeniu zdravia v súvislosti s prácou.
Významnú úlohu v oblasti prevencie profesionálnych poškodení zdravia má
spolupráca zamestnávateľa s pracovnou zdravotnou službou.
Zodpovednosť za vytvorenie zdravých pracovných podmienok má zamestnávateľ, ktorý znáša všetky náklady, ktoré súvisia s ochranou zdravia zamestnancov pri práci.
Základnými legislatívnymi úpravami, ktoré ukladajú povinnosti zamestnávateľom v oblasti ochrany zdravia pri práci sú zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko upravuje nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. a špecifické povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacími jednotkami (počítačmi) upravuje nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z.
V priebehu posledných desaťročí sa nevyhnutným pracovným nástrojom vo veľkom množstve povolaní stal počítač.
Práca s počítačom nadobudla dominantné postavenie
najmä pri získavaní a spracovávaní informácií, údajov a textov a stala sa tak každodennou súčasťou nášho pracovného aj súkromného života.
Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo všetky požiadavky vo vzťahu k druhu činnosti, ktorá sa na pracovisku vykonáva a neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
Pri každej práci, nie len pri práci s počítačom, je zamestnávateľ povinný dbať na zdraviu neškodné a vhodné pracovné prostredie zamestnancov, ich pracovné podmienky, usporiadanie pracovného miesta, ale aj na spôsob práce zamestnancov.
Zamestnávateľ musí vykonať všetky dostupné preventívne a ochranné opatrenia na ochranu zdravia pri práci a informovať o tom zamestnancov. Okrem toho je povinný zaškoliť zamestnancov pred zaradením na prácu s obrazovkou a pri každej zásadnej zmene na pracovisku alebo pri zmene organizácie práce.
V pracovnom prostredí musí zamestnávateľ zamestnancovi zabezpečiť pri výkone práce
vhodné priestorové požiadavky
a jeho pracovné miesto má byť riešené tak, aby umožňovalo zamestnancovi pri práci zmeniť pracovnú polohu a striedanie pohybov pri práci. Pre všetky pracoviská platí, že minimálnym pracovným priestorom na jedného zamestnanca sú 2 m2 voľnej podlahovej plochy a to okrem zariadenia pracoviska (napr. nábytku, strojov, prístrojov, zariadení) a spojovacej cesty (resp. priechodu alebo uličky) k pracovisku. Na pracovisku pri práci vykonávanej v sede má na jedného zamestnanca pripadnúť najmenej 12 m3 vzdušného priestoru.
Medzi dôležité pracovné podmienky z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov patrí
vetranie, vykurovanie a zabezpečenie denného a umelého osvetlenia.
Pri práci je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu a to prirodzeným alebo núteným vetraním. Prirodzená výmena vzduchu na pracovisku sa zabezpečuje vetraním oknami. Ak je na pracovisku nainštalovaná klimatizácia alebo mechanické vetranie ventilátormi, musí sa prevádzkovať tak, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.