Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pracovné úrazy pri prevádzke zdvíhacích zariadení - porovnanie prvého polroka 2013 s prvým polrokom 2012

Dátum:

V zmysle § 195 zákona č. 311/2001 Z.z. (ďalej "Zákonník práce") sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Pracovné úrazy pri prevádzke zdvíhacích zariadení - porovnanie prvého polroka 2013 s prvým polrokom 2012
Jaroslav
Niskáč
Národný inšpektorát práce, Košice
Zamestnávateľ pri pracovnom úraze je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená:
-
pracovná neschopnosť zamestnanca
trvajúca viac ako tri dni alebo
-
smrť zamestnanca
, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len "registrovaný pracovný úraz").
Povinnosťou zamestnávateľa je zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav
.
V prípade smrti a ťažkej ujmy na zdraví je zamestnávateľ povinný oznámiť vznik pracovného úrazu:
-
zástupcom zamestnancov
vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
-
príslušnému útvaru Policajného zboru
, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s PÚ bol spáchaný trestný čin,
-
príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru
.
Vyhláška č. 500/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, taxatívne určuje zdroje a príčiny pracovných úrazov.
Zdroje úrazu pre zdvíhacie zariadenia:
II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky:
II-08 Žeriavy a iné zdvíhadlá pre rôznosmernú dopravu (motorové aj bezmotorové)
II-09 Výťahy, elevátory, ťažné stroje a iné zdvíhadlá na zvislú dopravu
II-10 Dopravníky (transportéry) vrátane vnútropodnikových visutých dráh
II-11 Zdvíhacie a dopravné zariadenie - pomôcky
Príčiny úrazu:
1.
Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska).
2.
Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie.
3.
Nepridelené, nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
4.
Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu).
5.
Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku alebo na komunikácii.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.