Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Prevádzkový poriadok ako súčasť ochrany zdravia pri práci

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

Zmyslom tohto článku je informovať o poslaní a význame prevádzkových poriadkov ako súčasti BOZP. Ak pri práci zamestnancov na príslušnom pracovisku existuje riziko, zamestk vyhláške č. 292/2019 Z.z., kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôlnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súčasťou internej (riadenej) dokumentácie zamestnávateľa a jeho obsah súvisí s expozíciou (záťažou) zamestnancov príslušným faktorom práce a pracovného prostredia.

Podľa § 2 ods. 1 písm. zc) zákona č. 355/2007 Z.z. [1], prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Pod pojmom riziko (zdravotné riziko) sa rozumie pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície (záťaže) nebezpečnému faktoru pri práci alebo zo životných podmienok.

Vyhodnotenia pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície danému faktoru, zhodnotenia expozície a nebezpečenstva vrátane charakterizovania miery (úrovne) rizika, sa realizuje procesom posúdenia (hodnotenia) zdravotného rizika.
Ak sa procesom posúdenia zdravotného rizika na pracovisku preukáže pravdepodobnosť a závažnosť vzniku škodlivého účinku na zdravie zamestnancov príslušným faktorom práce a pracovného prostredia, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska podpory a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, ak to ustanovuje citovaný zákon alebo osobitné predpisy.
Rôznorodosť faktorov práce a pracovného prostredia (fyzikálne, chemické, biologické a iné), a ich veľkosť (úroveň, koncentráciu v ovzduší a pod.) znamená, že v prevádzkovom poriadku okrem základných údajov súvisiacich s identifikačnými údajmi právneho subjektu a pracoviska, sa majú viesť hodnoverné informácie: o stave pracovného prostredia, o výrobnom procese, o pracovných činnostiach súvisiacich s expozíciou príslušným faktorom, o posúdení (hodnotení) zdravotných rizík vplyvom škodlivých (identifikovaných) faktorov, o prijatých preventívnych a ochranných opatreniach na ochranu zdravia a o spôsobe informovania zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci.
Pracovná zdravotná služba (PZS) pri posúdení zdravotných rizík na pracovisku, vypracovaní posudku o riziku vrátane návrhu na zaradenie prác do kategórií podľa vyhlášky MZ SR č. 488/2007 Z.z. [2], spolupracuje so zamestnávateľom. Ak zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 2. kategórie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík najmenej raz za 18 mesiacov, a v prípade zaradenia prác do 3. a 4. kategórie (rizikové práce) najmenej raz za rok.
Prevádzkový poriadok patrí do internej (riadenej) dokumentácie zamestnávateľa a platí pre príslušné pracovisko, pre identifikované škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, a pre zamestnancov má byť prístupný priamo na ich pracovisku.
Poslanie a význam prevádzkového poriadku
Poslaním prevádzkového poriadku je informovať zamestnancov na príslušnom pracovisku o vplyve škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na ich zdravie, o ich zaradení podľa charakteru práce (profesie s uvedením činností) do jednotlivých kategórií prác vrátane informovania o súbore prijatých opatrení na ochranu zdravia a na zníženie rizika.
Prevádzkový poriadok zvyčajne pozostáva z textovej a prílohovej časti, a má obsahovať tieto náležitosti:
1.
Krycí list
-
v záhlaví - identifikačné údaje zamestnávateľa (obchodné meno, adresu, IČO, ďalej označenie podľa systému riadenia dokumentácie, celkový počet strán a označenie výtlačkov),
-
v strede - názov "Prevádzkový poriadok na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s...", názov pracoviska, začlenenie v organizačnej schéme s uvedením adresy zamestnávateľa alebo prevádzky,
-
v päte - dátum a podpis spracovateľa prevádzkového poriadku, dátum a podpis vedúceho pracoviska, dátum a podpis zástupcu vrcholov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.