Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP

Dátum: Rubrika: TRENDY

Pôsobenie štvrtej priemyselnej revolúcie, digitalizácia, umelá inteligencia, používanie robotov a kobotov, prinášajú so sebou aj ohrozenia, nebezpečenstvá a riziká, ktoré majú dopad na bezpečnosť a zdravie zamestnancov, na pracovné podmienky, na pracovnoprávne vzťahy, ale aj na kultúru práce v podnikoch a organizáciách. Séria článkov postupne predstaví jednotlivé oblasti a aspekty konceptu Priemysel 4.0 a jeho dopadov na BOZP, zamestnávateľov a zamestnancov.

Priemysel 4.0, automatizácia, digitalizácia a robotizácia
V súčasnosti sa používajú rôzne názvy pre tento koncept: Priemysel 4.0, Industry 4.0. I4.0, a v texte budú používané tieto synonymá.
Priemysel 4.0 je dôsledkom rozvoja technológií Internetu vecí - IoT
(Internet of Things)
, kognitívnych počítačov, cloudových serverov a digitalizácie procesov. Charakteristickými znakmi tohto nového priemyselného rozvoja sú monitorovanie jednotlivých fáz produkcie a prepájanie jednotlivých inteligentných zariadení a senzorov cez Internet vecí. Tieto zmeny budú mať viacero dopadov na organizáciu práce, štruktúru podnikov a priemyslu a pracovné miesta, ktoré vzniknú a zaniknú. Bude to znamenať aj rozvoj nových foriem práce a zamestnávania, ktoré v súčasnosti nie sú zadefinované v legislatíve.
Koncepcia Industry 4.0 vznikla v Nemecku ako reakcia na pokles priemyselnej výroby v dôsledku presunu výrobných kapacít do lacnejších krajín. Do iniciatívy sa zapojili popredné nemecké koncerny ako Siemens, Bosch či Volkswagen. Cieľom bolo reindustrializovať Nemecko špičkovými technológiami, schopnými konkurovať aj tej najlacnejšej pracovnej sile. Zároveň sa vytvorí množstvo pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných ľudí a rozšíria príležitosti pre ďalší výskum a vývoj. Výraz 4.0 bol prvýkrát použitý na veľtrhu v nemeckom Hannoveri v roku 2011. Tento pojem sa dnes vyvinul a už sa nezameriava len na výrobu, ale zahŕňa v sebe všetky oblasti dnes populárne označované ako
"smart"
(múdre, či inteligentné). Tento trend prinesie zmenu do všetkých oblastí podnikania, vytvorí nové biznis modely naprieč všetkými oblasťami produktov a služieb. [1] Vývoj priemyselných revolúcii je vyobrazený na obr. č. 1.
Industry 4.0 predstavuje rozsiahle turbulentné a razantné zmeny vstupujúce do priemyslu. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia, ktorá ovplyvní všetky oblasti nášho života. Ide o digitalizáciu výrobkov, podnikových procesov vrátane služieb a ich optimalizácia. Teda je postavená na digitálnych technológiách, riadení životného cyklu produktu -
Product Lifecycle Management
(PLM), Big dátach, 3D tlači, umelej inteligencii, senzoringu, biotechnológiách, neurotechnológiách, nanotechnológiách. Medzi základné prvky Industry 4.0 patria kyberneticko-fyzikálne systémy
(cyber-physical systems
- CPS), snímajúce a spracovávajúce dáta z fyzických zariadení. Vďaka internetovému zasieťovaniu viacerých CPS možno vytvárať aplikácie - internet vecí a internet služieb, adekvátna kombinácia týchto prvkov vedie k vzniku inteligentnej továrne. [3] Industry 4.0 možno rozčleniť do deviatich technologických komponentov, z ktorých sa už značná časť v priemyselnej výrobe využíva, a to aj u nás na Slovensku. Ale až ich vzájomným prepojením a rozšírením sa menia výrobné procesy v zmysle štvrtej priemyselnej revolúcie.
1. Analýza veľkých dát (Big Data)
Jedným z predpokladov vzniku objemných dát je dostupnosť výkonnej výpočtovej techniky a napojenie sa na rýchle počítačové siete, s tým narastá potreba ich zabezpečenia a šifrovania. [4] Objemné dáta môžu prinášať konkurenčnú výhodu. Analýza veľkých dát napomáha pri optimalizácii kvality výroby, úspore energií, zlepšovaní doplnkových služieb, uľahčuje rozhodovanie v reálnom čase.
2. Autonómne roboty
Roboty umožňujú zvýšenie produktivity výrobných závodov, najintenzívnejšie sú využívané v hromadnej výrobe. Prvé ich začali zavádzať veľké podniky prevažne z automobilového priemyslu, ktoré si môžu dovoliť veľké fixné investície. Pre podniky, ktoré nemajú s robotizáciou žiadne alebo veľmi obmedzené skúsenosti, je ťažké odhadnúť návratnosť investícií, a preto sa ťažko rozhodujú či investovať do robotizácie výroby, alebo či budú rovnakú prácu vykonávať ľudské zdroje. [4]
3. Dátové úložiská a cloudové systémy
Tieto systémy umožňujú ukladať a spracovávať veľké objemy dát bez nutnosti fyzicky vlastniť a prevádzkovať vlastnú výpočtovú techniku. Fungujú na báze služby, užívateľ platí za vopred dohodnutých podmienok. Výhodou sú očakávané úspory nákladov, tieto služby umožnia aj malým a stredným podnikom využívať rozsiahle úložiská a nadštandardné výpočtové kapacity.
Obr. č. 1
Vývoj priemyselných revolúcií.
 
 
Zdroj: [2].
4. Systémová integrácia
Systémová integrácia je koncepčný prístup k usporiadaniu výrobných a logistických faktorov, zdieľanie dát medzi podnikmi. V praxi ide o využitie informačných systémov ako napr. EDI
(Electronic Data Interchange)
- elektronická výmena dát, ktorá optimalizuje dodávateľské procesy, ERP
(Enterprise Ressource Planning)
- systém optimalizácie plánovania podnikových zdrojov, CRM
(Customer Relationship Management)
- na riadenie vzťahu so zákazníkmi či RDIF
(Radio Frequency Identification)
- slúžiaci na sledovanie skladových zásob. Výhodou týchto systémov je optimalizácia, celkové uľahčenie a zvyšovanie efektivity uvedených procesov.
5. Aditívna výroba (3D tlač)
V procese aditívnej výroby výrobok vzniká nanášaním vrstiev na seba (3D tlač). Jej výhodou je možnosť nekontinuálnej výroby diferentných výrobkov, možnosť presného určenia potreby materiálu pre výrobu konkrétneho výrobku. [4]
6. Rozšírená realita (AR - Augmented Reality)
Rozšírená realita (ďalej len "AR") označuje umiestnenie digitálnych prvkov do reálneho obrazu sveta. Vyžaduje si vysokú výkonnosť hardvéru. K rozvoju AR sú potrebné priestorové údaje - digitálne mapy, ktoré umožňujú väzbu informácií ku konkrétnej lokácii. Využite AR je v reklame, zábave (vizualizácia katalógov), výcviku armády (virtuálne ciele), v automobilovom priemysle, v skladových a logistických operáciách, automatickej navigácii, v rámci montáže produktov, servise výrobkov pomocou vizualizácie, automatickom prekladači manuálov a pod. [5] Výhodou AR je to, že nekladie nároky na vzdelanie užívateľa, čo môže mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v rámci celého kvalifikačného spektra populácie.
7. Senzory a súvisiace technológie
Trendom vo vývoji senzorov je zmenšovanie, spresňovanie a využívanie nových materiálov či nachádzanie úplne nových technologických spôsobov merania. Vzniká prediktívna diagnostika, ktorá umožní prepojenie senzorov s pokročilou umelou inteligenciou, ktorá bude na základe dát v reálnom čase schopná predikovať možné chyby, predtým než k nim dôjde a v mnohých prípadoch ním aj zabrániť. [6] Tak môžu vznikať inteligentné produkty zložené z procesorov, senzorov, softvéru a pripojení, tie umožnia výmenu dát medzi produktom a okolím. Toto pripojenie dáva výrobku ďalšie schopnosti - produktovú pamäť, ktorá umožňuje existenciu výrobku mimo fyzický svet. Informácie z chytrých výrobkov sú analyzované a používané pre ďalšie rozhodovanie, riadenie a priebežné zlepšovanie vlastností produktu. Výrobky, ktoré používajú pre komunikáciu s okolím internet, sa stanú súčasťou Internetu vecí. [7]
8. Internet vecí (IoT)
IoT spája fyzický a virtuálny svet a vytvára "chytré" prostredie. Je to globálna infraštruktúra informačnej spoločnosti, umožňujúcu pokroči
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.