Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Pripravovaná novela zákona č. 355/2007 Z.z.

Dátum:

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo novelizáciu zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá systematicky upravuje problematiku ochrany zdravia pri práci. Účinnosť sa predpokladá v 1. polroku 2013.

Pripravovaná novela zákona č. 355/2007 Z.z.
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Novelizácia zákona upravuje najmä:
-
podmienky zriadenia pracovnej zdravotnej služby a náplň jej činnosti vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
-
uznávanie chorôb z povolania,
-
povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu v súvislosti s osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu pri výkone konkrétnych činností,
-
ochranu zdravia zamestnancov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný vytvárať také pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia.
Novelizáciou zákona sa upravujú povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením hodnotenia zdravotného rizika pri práci, vypracovaním kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku zdravotníckym pracovníkom s príslušnou špecializáciou alebo pracovnou zdravotnou službou, vypracovaním prevádzkového poriadku a zabezpečením posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.
Hlavný dôraz pri určovaní povinností zamestnávateľom sa kladie na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (práce zaradené do kategórie 3 a 4).
Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci, tvorená tímom zdravotníckych pracovníkov. Pomáha zamestnávateľom zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku a jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.
Účelom novelizácie zákona je upraviť v jednom právnom predpise podmienky zriadenia pracovnej zdravotnej služby a jej činnosť, ktorá obsahuje zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Doterajšia právna úprava pracovnej zdravotnej služby je rozdelená v dvoch zákonoch, a to v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novelizáciou zákona sa celá legislatívna úprava problematiky pracovnej zdravotnej služby presunie do zákona č. 355/2007 Z.z.
Dôvodom legislatívnej zmeny je, že celá činnosť pracovne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.