Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Program trhového dohľadu

Dátum:

Program trhového dohľadu
Redakcia časopisu BOZP
Vstup do EÚ znamenal aj vstup do spoločenstva, ktoré vytvára veľký trhový priestor, definuje pravidlá, ktoré musia byť splnené alebo sú doporučené. Definovanie pravidiel znamená vytváranie jednotných, rovnocenných podmienok, napr. európske smernice o určených výrobkoch, ktorých uplatnenie eliminuje prekážky pri uvádzaní týchto výrobkov na trh.
Od 1.1.2010 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Implementáciou Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 do národných legislatív sa doplnia a posilnia platné ustanovenia harmonizačných právnych predpisov Spoločenstva a stanovia sa v rámci EÚ jednotné kritériá na zaistenie bezpečnosti výrobkov pri ich uvádzaní do prevádzky.
Treba zabezpečiť, aby výrobky požívajúce výhodu voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, napr. v oblasti zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, BOZP, ochrany spotrebiteľov, ochrany životného prostredia a bezpečnosti, a zároveň zaručujúce, aby voľný pohyb výrobkov nebol obmedzený nad rámec toho, čo povoľujú harmonizačné právne predpisy Spoločenstva alebo iné príslušné pravidlá Spoločenstva. Je nevyhnutné stanovovať pravidlá pre akreditáciu, dohľad nad trhom, kontrolu výrobkov z tretích krajín a označenie CE.
Na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom zameraným najmä na oblasť ochrany BOZP je aktualizovaný program dohľadu nad trhom v súlade s článkom 18 ods. 5 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej "Nariadenie EP a Rady 765/2008").
Orgány dohľadu sú dôležitým nástrojom na presadenie smerníc nového prístupu v celom Spoločenstve. Občania (aj zamestnanci) majú nárok na rovnakú úroveň ochrany na celom jednotnom trhu, bez ohľadu na pôvod výrobku.
Orgány dohľadu je povinný zriadiť každý členský štát. Orgány musia mať potrebné zdroje pre svoje dozorné činnosti, právomoci, technickú spôso
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.