Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Revízie a údržba elektrických inštalácií vo výbušnom prostredí po 25.12.2016

Dátum:

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Revízie a údržba elektrických inštalácií vo výbušnom prostredí po 25.12.2016
Ing.
Ján
Vencel
Technická inšpekcia a.s., Bratislava
V úvode treba uviesť základnú legislatívu, z ktorej vyplýva povinnosť vykonávať revízie a údržbu elektrických inštalácií vo výbušnom prostredí.
V zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na tento účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.
Pre prácu vo výbušnom prostredí musí zamestnávateľ plniť aj požiadavky dané Nariadením vlády č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
V zmysle § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov sa okrem iných kontrol stavu bezpečnosti technického zariadenia vykonáva aj kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia odbornou prehliadkou a odbornou skúškou (revíziou), ktorú vykonáva revízny technik.
V zmysle § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie, opravy a počas jeho prevádzky.
Odborná prehliadka a odborná skúška technických zariadení elektrických sa vykonáva v lehotách podľa prílohy č. 8 uvedenej vyhlášky. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.
Požiadavky na rozsah odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických inštalácií sú dané v norme STN 33 20006:2007, ktorá sa však môže používať najneskôr do 1.6.2019. V januári 2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal oznámením v anglickom jazyku novú normu STN 33 2000-6:2017, ktorá od 1.6.2019 ruší normu STN 33 2000-6 z októbra 2007. Pre elektrické inštalácie vo výbušných atmosférach platia tiež požiadavky na rozsah odbornej prehliadky a odbornej skúšky podľa uvedenej normy, ale sú doplnené normou STN EN 60079-17 (33 2320):2015 Výbušné atmosféry Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií.
Táto norma bola v sústave STN uverejnená v decembri 2015 a je slovenskou verziou európskej normy EN 60079-17: 2014.
Norma z decembra 2015 nahrádza anglickú verziu STN EN 60079-17 z novembra 2014, ktorá od 1.11.2014 nahradila STN EN 60079-17 z mája 2008 v celom rozsahu.
STN EN 60079-17 z mája 2008 sa mohla súbežne s normou STN EN 60079-17:2015 používať najneskôr do 24.12.2016.
Od 25.12.2016 sa pre revízie a údržbu elektrických inštalácií musí používať iba uvedená nová norma z decembra 2015. Revízie elektrických inštalácií vo výbušných atmosférach sa majú vykonávať v súlade s touto novou normou, pri starších inštaláciách by však podrobnosti o zariadeniach a požiadavkách na inštalácie mali odkazovať na normy platné v čase inštalácie (normy, ktoré platili v čase inštalácie, nemusia byť normami IEC).
Nová norma je určená na používanie v prípadoch, v ktorých môže existovať riziko z dôvodu prítomnosti zmesí výbušného plynu alebo prachu so vzduchom alebo horľavých vrstiev prachu pri normálnych atmosférických podmienkach.
Norma neplatí pre:
-
priestory v hlbinných baniach,
-
prach výbušnín, ktoré na horenie nevyžadujú atmosférický kyslík,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.