Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ako i znalostí bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania. Zváranie ako nenahraditeľná výrobná činnosť má zo svojej podstaty viacero nebezpečenstiev, ktoré musí poznať každý, kto vo zváraní pracuje.

Takisto musí poznať bezpečnostné ustanovenia, ktorých dodržiavanie zaručí, že nepríde k ohrozeniu života, zdravia, majetku či životného prostredia niekedy až s obrovskými škodami. Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní. Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ako aj znalosti bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania.

Základné zásady bezpečnej práce pri bodovom odporovom zváraní
Zdrojmi ohrozenia zvárača obsluhujúceho odporovú zváračku sú elektrický prúd, rozstreknutie roztaveného kovu, škodlivé splodiny, pohybujúce sa časti zariadenia, hluk. Letiace iskry, ktoré vznikajú pri tvorbe bodového odporového zvarového spoja môžu spôsobiť popáleniny alebo môže prísť k požiaru. Je potrebné odstrániť všetky horľaviny v okruhu 10 m, ak to nie je možné, treba zabezpečiť miesto zvárania vhodným krytom; nezvárať tam, kde môže atmosféra obsahovať horľavé plyny, pary; chrániť seba a iné osoby pred letiacimi iskrami a horúcim kovom; používať schválené ochranné okuliare s bočnými štítmi.
Kontakt s elektrickými časťami môže spôsobiť smrteľné zranenia alebo ťažký úraz, preto je nutné nedotýkať sa živých elektrických častí; skontrolovať a uistiť sa, že zemniaci vodič je správne pripojený k zemi a bez poškodenia po celej jeho dĺžke; udržiavať kábel v suchu a chrániť ho pred horúcim kovom a iskrami; udržiavať všetky kryty a bezpečnostné prvky na svojom mieste. Letiace čiastočky kovu môžu poškodiť zrak (používať štít na ochranu tváre alebo ochranné okuliare s bočnými ochrannými štítmi; používať ochranné odevy, kožené topánky a čiapky; chrániť ostatných v blízkom priestore predpísanými ochrannými pomôckami).
Základné zásady bezpečnej práce pri zváraní elektrickým oblúkom
Zváracie pracovisko, miesto výkonu zváračských prác, musí vyhovovať podmienkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, druhu práce a prevádzkového zariadenia, intenzite prevádzky a počtu osôb, ktoré sa v ňom zdržiavajú; Zvárací kábel musí byť spojený so zváraným predmetom alebo s podložkou zváracou svorkou. Držiaky elektród sa smú odkladať iba na izolačnú podložku alebo odizolovaný stojan, a musia byť zabezpečené proti náhodnému dotyku vodivých predmetov. Držiaky elektród sa nesmú ochladzovať ponorením do vody. V prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých látok, prachov, plynov a pár je zakázané umiestňovať oblúkové zváračky a vykonávať zváračské práce, ak nie je pracovisko zabezpečené. Po zapojení vidlice do zásuvky pod napätím je zakázané vykonávať akékoľvek manipulácie vo vnútri zdroja s výnimkou vykonávania revízie zváračky v zmysle osobitného predpisu.
Základné zásady bezpečnej práce pri plazmovom zváraní
Rozmery miestnosti na zváranie musia byť také, aby na plazmové zváranie s príkonom do 3kVA pripadlo najmenej 40 m3 nezastavaného vzdušného priestoru a 6 m2 voľnej podlahovej plochy. Na plazmové zariadenie s príkonom nad 3 kVA musí pripadať najmenej 100 m3 nezastavaného vzdušného priestoru a 10 m2 voľnej podlahovej plochy. Organizácia je povinná organizovať zváračské práce tak, aby pôsobenie škodlivín vznikajúcich pri týchto prácach bolo minimálne, bolo mu vystavených čo najmenej pracovníkov a aby sa zabránilo vzniku požiaru alebo výbuchu. Nasávacie nadstavce sa musia umiestniť čo najbližšie k miestu zvárania tak, aby škodliviny boli odsávané smerom od pracovníka a nedošlo k znečisteniu dýchacej zóny zvárača. Inštalácia plazmového zariadenia na trvalom pracovisku musí byť urobená tak, aby blokovala možnosť jeho uvedenia do činnosti, ak predtým neboli uvedené do činnosti zariadenia zabezpečujúce ochranu životného prostredia a pracovného prostredia pred únikom škodlivín.
Základné zásady bezpečnej práce pri laserovom zváraní
Pracovisko sa musí udržiavať v poriadku, aby zváracie zariadenie a príslušenstvo nemohlo byť príčinou úrazu (napr. zakopnutia, skĺznutia, pádu, poranenia nástrojmi a pod.). Zariadenie nesmie byť znečistené prachom, nesmie byť na ňom uložený horľavý a výbušný materiál, príp. látky poškodzujúce zdravie. Mikroklimatické podmienky na pracovisku musia vylúčiť zahmlievanie optiky, zrážanie vlhkosti na krytoch laserov a kondenzáciu vodných pár vnútri laserov. Sacie nadstavce miestneho odsávania sa umiestnia tak, aby odsávané škodliviny neprechádzali dýchacou zónou pracovníka. Na dverách miestnosti, kde je umiestnené laserové zváracie zariadenie, aj na laserovej hlave musí byť výstražná bezpečnostná značka.
Laserové zváracie zariadenie musí byť umiestnené v oddelenom priestore alebo oddelené od stanovišťa obsluhy pevnou nehorľavou prepážkou. Ochranné zásteny pracoviska musia zabrániť aj úniku náhodne odrazeného laserového lúča a musia byť odolné proti náhodnému zásahu laserovým lúčom (ak nebezpečenstvo poškodenia nie je vylúčené konštrukciou zariadenia). Na zváranie sa môže použiť len také zváracie zariadenie a príslušenstvo, ktoré výrobca určil a vyhotovil na požadovaný spôsob použitia, ktoré vyhovuje bezpečnostným ustanoveniam, bolo schválené a je udržiavané podľa príslušných predpisov. Pri možnom ohrození pracovníka sa musí zastaviť chod zariadenia a počas ohrozenia sa zariadenie nesmie dať znovu uviesť do chodu. Zariadenie na rezanie laserovým lúčom musí byť vyriešené tak, aby sa zabránilo prípadnému odrazu lúča od rezaného materiálu do priestoru obsluhy zariadenia.
Hodnotenie rizika
Bodové zváranie, zváranie elektrickým oblúkom, plazmové zváranie, laserové zváranie

Nebezpečenstvo – riziko alebo

„Čo môže ublížiť“

Ohrozenie alebo

„Ako to môže ublížiť“

Bezpečnostné opatrenia alebo

„Ako sa správať, a čo je potrebné dodržiavať“

Bodové zváranie – pracovisko

–   nevhodná charakteristika vzduchu na pracovisku

–   nevhodná výmena vzduchu na pracovisku, jeho čistota, teplota a vlhkosť (vdychovanie prachu alebo inak znečisteného vzduchu pracovníkmi);

–   pôsobenie škodlivín vznikajúcich pri zváračských prácach na zamestnanca;

–   pôsobenie neprípustnej koncentrácie plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (nebezpečenstvo otravy);

Musí sa zabezpečiť odvod zváračských splodín z bezprostrednej blízkosti zváraného miesta miestnym odsávaním pri odporovom zváraní pozinkovaných, pokadmiovaných a poloolovených súčastí a aj súčastí s nátermi obsahujúcimi olovo alebo iné prvky tvoriace škodlivé plyny, pary a aerosóly.

Vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie.

 

Bodové zváranie – pracovisko

–   nevhodný stav komunikácií, nezaistené otvory

–   pád pracovníka pri pohybe v pracovnom prostredí (otvory v podlahách, priehlbiny v podlahách a pod.);

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.